איתות שלילי מצד מדרוג: הרווחיות של רפאל קטנה והיא מגדילה חוב

רפאל מגייסת 800 מליון ש״ח כהרחבת חוב של סדרות ג' ד' ו ה' עד לשנת 2034. מדרוג מדווחת לבורסה: ״צבר ההזמנות של החברה בירידה. הפרופיל הפיננסי של החברה נחלש בשנתיים האחרונות״

תא"ל (מיל') משה ליפל, סמנכ"ל הכספים של רפאל. קרדיט צילום: דוברות רפאל

חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ המדורגת Aaa.il באופק יציב ע"י חברת מידרוג, השלימה אמש (ד') גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרות אג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים, בסך של 805 מיליון ש״ח,  כאשר הביקושים עמדו על למעלה מ-2 מיליארד שקלים.

מדובר בהרחבת סדרות ג' ד' ו ה', ההנפקה הסתיימה בהרחבה של כל אחת מהסדרות הנ"ל וההנפקה כללה גיוס שקלי וגיוס צמוד מדד. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט חיתום והשתתפה גם חברת החיתום של ברק קפיטל. מועד הפקיעה של הסדרות החדשות עד שנת 2034. 

״צבר ההזמנות של החברה במונחים שקליים ירד בשנה האחרונה, בשיעור של כ-7.7 אחוזים ,בעיקר בשל דחיית הזמנות ממשרד הביטחון וכן בהשפעת התחזקות השקל מול הדולר. הכנסות החברה הושפעו גם הן לשלילה מהתחזקות השקל. הפרופיל הפיננסי של החברה נחלש בשנתיים האחרונות לנוכח רכישות מהותיות שביצעה, דיבידנד מיוחד שחולק למדינה וכן עלייה חדה בהכנסות לקבל מלקוחות, ובעיקר משרד הביטחון״, נכתב בפרסום לבורסה של חברת מידרוג. 

״בנוסף, המשיכה החברה בתכנית השקעות נרחבת ברכוש קבוע שהיא מבצעת בשנים האחרונות. שימושים אלו הגדילו את החוב הפיננסי, את יתרת החוב לספקים וכן שחקו את היתרות הנזילות. גיוס האג"ח המתוכנן נועד בין היתר לעבות את היתרות הנזילות.״ 

״להערכת מידרוג, רווחיות החברה, כפי שמתבטאת ביחס רווח תפעולי להכנסות של כ-5.2 אחוזים בממוצע תלת שנתי הינה חלשה ביחס להערכת האשראי הבסיסית של רפאל, ומוגבלת נוכח רווחיות גולמית מתונה המושפעת לשלילה מהיקף הפעילות מול משרד הביטחון, וגמישות תפעולית ופוטנציאל התייעלות נמוכים. מידרוג צופה כי שיעור הרווח תפעולי להכנסות ינוע בטווח של 5-5.5 אחוזים בשנים 2022-2021 כאשר לחצי מחיר צפויים להימשך נוכח אינטנסיביות התחר ות בסגמנטים מסוימים בענף, ונוכח מרכיב משמעותי ופרמננטי של הוצאות מו"פ ישירות ועקיפות.״

״[...] יכולת החברה לעבות את היתרות הנזילות, מעבר לכספי גיוס האג"ח המתוכנן, תלויה איפוא בעיקר ביכולתה להקטין את צורכי ההון החוזר בשנה זו. מידרוג אכן הביאה בחשבון הקטנה בהון החוזר לאור ההיקפים הגבוהים והחריגים לסוף שנת 2020 .לאחר חלוקה מהותית בשנת 2019 כאמור, בשנת 2020 לא חולק דיבידנד למדינת ישראל, ומידרוג מצפה כי החברה תבלום חלוקה גם בשנה זו לנוכח המשך ההשקעות הנרחבות והגידול הצפוי בחוב הפיננסי.״

״במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 השלימה רפאל את רכישת אירונאוטיקס )%50 )בהשקעה של כ-420 מ' ₪. בהתאם להערכתה של מידרוג, הרכישה לא תרמה לתזרימי המזומנים של החברה, ואף הסבה לרפאל הפסדי הון בשנת 2020 בשל מחיקות נכסים שבוצעו. מידרוג מניחה כי השקעה אסטרטגית זו תקבל ביטוי לאורך השנים במנוע הצמיחה של החברה בתחום פתרונות המודיעין. ״

החוב של רפאל נכון לשנת 2021 עומד על מעל שני מיליארדי ש״ח. גידול משמעותי מאז שנת 2016 בה החוב עמד על 234 מליוני ש״ח. 

אולי יעניין אותך גם