תנאי שימוש

 
תקנון תנאי שימוש באתר אינטרנט של ארומדיה
 
כללי
ברוכים הבאים לאתר הבית (להלן: "האתר") של ארומדיה ישראל בע"מ (להלן: "ארומדיה"). האתר מספק מידע, תכנים ושירותים הקשורים לפעילותה, תכניה ותוצריה של ארומדיה. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים"). המשתמש מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ועליו מוטלת החובה להתעדכן בהם כפי שיעודכנו.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
במקומות בהם המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר, הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ולרבים.
 
תנאי שימוש 
המשתמש מצהיר ומסכים כי ידוע לך שבשימושו באתר הוא קרא ומסכים לכל התנאים שלהלן, ומתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות הנוגעות לו על פיהם ו/או הנובעות מהם, וכי יש בשימושו זה כדי הסכם בינו לבין ארומדיה (להלן "ההסכם").
ארומדיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות כל הנוגע לתוכן האתר ו/או השירות או השעות שבהן אפשר להשתמש באתר, ו/או לקבל את השירות או את הציוד הדרוש לקבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו (ככל שנדרש ציוד שכזה). 
כמו כן ארומדיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות ואת התנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול הוראות ותנאים חדשים, ולפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה להודיע למשתמש על כל שינוי. 
לפיכך המשתמש מאשר כי בכל כניסה שלו לאתר יעיין בתנאי השימוש ויתעדכן בדבר השינויים שחלו בו, אם חלו.
 המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות אישיות ולא למטרות מסחריות, ונאסר עליו להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התכנה שמקורם באתר.
המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא להעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו מן המפורט להלן: 
(א) פגיעה או הפרה, על פי כל דין שהוא, בזכויות ארומדיה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.
(ב) עברה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי. 
(ג) עידוד התנהגות המהווה עברה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו. 
(ד) פרסומת או שידול לרכוש מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מארומדיה מראש ובכתב.
(ה) כל שימוש באתר שיעשה המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ארומדיה שיש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הוא אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מארומדיה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהי בהסכם זה. 
ככל שהמשתמש יבחר לעשות שימוש בשירותים בתשלום שיוצעו על ידי ארומדיה , התשלום בגין שירותים אלו ייגבה באמצעות אמצעי התשלום באמצעותו המשתמש משלם דמי מנוי כפי שיהיה מעודכן במערכת של ארומדיה. החיוב ייעשה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות בין המשתמש לארומדיה. 
היה והמשתמש איננו מנוי, יבוצע התשלום עבור השימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש אשר פרטיו יועברו לארומדיה באמצעות האתר עצמו.
השימוש בשירותים המצויים באתר מתאפשר באמצעות תהליך רישום הכולל הצגת מס' ת.ז., טלפון וכתובת e – mail של המשתמש. פרטים אלו יישמרו במערכת של ארומדיה בהתאם לדין.
מובהר, כי אם וככל שארומדיה לא תוכל לספק למשתמש את השירותים אותם רכש, יקבל את כספו בחזרה.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל הזכויות שמורות לארומדיה. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו.
כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל  תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו קטעי אודיו - יהיו קניינה של ארומדיה בלבד .
אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת הסכמתה של ארומדיה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; איחסון בארכיון; תירגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
 
אבטחת מידע
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת ארומדיה ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.
המשתתף מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיף זה, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד ארומדיה ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף זה לעיל והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.
אחריות 
5.1 השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ארומדיה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
ארומדיה אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. ארומדיה אינה יכולה לדעת אילו תגובות תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ארומדיה אף לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
ארומדיה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. ארומדיה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
ארומדיה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת.
ארומדיה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ארומדיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ארומדיה או אצל מי מספקיה.
 
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את ארומדיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ארומדיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר או כל שימוש שעשית בשירותיו.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
ארומדיה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ארומדיה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ארומדיה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ארומדיה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ארומדיה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
בוררות וסמכות שיפוט 
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה בסמכות השיפוט הבלעדית הנתונה לבית-המשפט במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.