אלביט מערכות: הדרמה מאחורי המספרים

לכאורה, דוחות אלביט מערכות לרבעון הראשון מציגים מספרים משעממים ומאכזבים. אבל, רואה החשבון דוד לודבינובסקי, שבוחן אותם לעומק, מגלה שינוי דרמטי בתמהיל העסקי של החברה וצבר הזמנות במגמת שיפור עקבית. ניתוח מיוחד של "ישראל דיפנס"

צילום: Dreamstime

ניתוח הנתונים הפיננסים של אלביט מערכות לרבעון הראשון של 2011 מציג מגמה של שינוי בתמהיל המכירות, הן ברמת תחומי הפעילות והן ברמת המיקום הגיאוגרפי, כמו גם קיטון בשיעורי הרווחיות, והתזרים התפעולי. ואולם, לצד אלו מוצג גידול קבוע ומרשים בצבר ההזמנות לשנים הבאות. הגידול הנמשך בצבר ההזמנות, הגידול בביקושים בענף, העסקאות הנוספות עליהם דיווחה החברה לאחרונה והרכישות שהיא ביצעה, ובראשם רכישת חלקה של התעשייה האווירית באלישרא (30 אחוז) יוצרים ציפייה רבה לשיפור בתוצאות העתידיות.

הטבלה שלהלן מציגה תמצית של נתוני הרווח והפסד של אלביט לרבעון הראשון בשנת 2011 לעומת הרבעון הראשון בשנת 2010 ושנת 2010 כולה.

אלביט סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות בסך 620 מיליון דולר, גידול מזערי לעומת הרבעון המקביל ב- 2010. ברם תמהיל המכירות, הן בהיבט תחומי הפעילות והן בהיבט הגיאוגרפי השתנו משמעותית בין התקופות הנסקרות. 

הנתונים ברבעון הנסקר, מצביעים על גידול משמעותי, בסך של 68 מיליון דולר (37%) במכירות מערכות אוויר, לעומת קיטון בסך של 52 מיליון דולר (21%) במכירות מערכות שו"ב ומודיעין, וקיטון בסך 17 מיליון דולר (20%) בציוד אלקטרו-אופטי.

מכירות מערכות אוויר ברבעון הנסקר היוו כ- 40 אחוז מהמכירות, זאת בהשוואה ל- 30 אחוז בלבד ברבעון הראשון ב- 2010. לעומתן, חלקן היחסי של מכירות מערכות שו"ב ומודיעין הסתכם ב- 31 אחוז בלבד בהשוואה ל- 40 אחוז ברבעון הראשון של 2010.

השינוי בפילוח תחומי הפעילות ברבעון הנסקר, לווה בשינוי בתמהיל יעד המכירות. המכירות בישראל הסתכמו ב- 170 מיליון דולר, גידול של 27 מיליון דולר (19%) בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2010. הייצוא לארה"ב, הסתכם ב- 209 מיליון דולר, גידול של 21 מיליון דולר (11%) לעומת הרבעון הראשון ב- 2010. אולם, מרבית הגידול במכירות לישראל ולארצות הברית קוזז בקיטון המכירות לאירופה. הייצוא לאירופה ברבעון הנסקר הסתכם ב- 111 מיליון דולר, קיטון של 29 אחוז (45 מיליון דולר) לעומת הרבעון הראשון ב- 2010. הקיטון בביקושים ובמכירות לאירופה נבע מסיום פרויקט השבחת הטנק M-60 בטורקיה וקיטון במכירות מערכות שו"ב ומודיעין ומכירות מערכות יבשה.

למרות השינוי המשמעותי בתמהיל המכירות ושווקי היעד, החברה הצליחה לשמור על שיעור רווח גולמי יציב של 30 אחוז, בדומה לרבעון המקביל ב- 2010 ובשנת 2010 כולה.

הרווח התפעולי הסתכם ב-41 מיליון דולר (7% מהמכירות), קיטון של כ- 17 אחוז (8 מיליון דולר) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות (7 מיליון דולר) אשר מיוחס לרכישת החברות במהלך הרבעון הנוכחי ובראשן השלמת רכישת אלישרא מהתעשייה האווירית. אלביט רשמה ברבעון הנסקר הוצאות מו"פ בסך 54 מיליון דולר, שהיוו 9 אחוז מהמכירות. בכך שמרה אלביט על יחס הוצאות מו"פ זהה לעומת הרבעון הראשון ב- 2010 ובשנת 2010 כולה.

הרווח הנקי של אלביט לרבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 28 מיליון דולר (4% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי בסך 50 מילון דולר (8% מהמכירות) ברבעון הראשון ב-2010. הקיטון ברווח הנקי ובשיעור הרווח הנקי נבע כתוצאה מהירידה ברווח התפעולי, לצד גידול בהוצאות המימון (8 מיליון דולר). יחד עם זאת, ברבעון הראשון ב- 2010 נרשמה הכנסה אחרת וכנראה חד פעמית ולא מייצגת, בסך של 13 מיליון דולר, שלא התקיימה ברבעון הראשון השנה. הטבלה הרביעית מציגה את תמצית המאזן המאוחד של אלביט מערכות לימים 31.3.11, 31.3.10 ו- 31.12.10 במיליוני דולר.

הגידול ביתרות הלקוחות והמלאי ליום 31 במרץ 2011 הביאו לגידול העיקרי בסך הנכסים השוטפים לעומת סוף הרבעון אשתקד. בנוסף, גדלו יתרות הרכוש הקבוע, קופת יעודת הפיצויים וכן המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים. הגידול ברכוש הקבוע ובסכום המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים נגרם כתוצאה מהרכישות שביצעה אלביט ברבעון זה. הטבלה האחרונה מציגה השוואה של היחסים הפיננסים השונים באלביט מערכות בתקופה הנסקרת לעומת תקופות ההשוואה

  

ניתוח הנתונים מצביע על קיטון בתשואה להון העצמי ברבעון הנסקר, ל-3 אחוז בלבד לעומת 6 אחוז ברבעון הראשון ב-2010 ו-5 אחוז בשנת 2010 כולה.

ההון החוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) הסתכם ב-371 מיליון דולר (10% מסך הנכסים) סכום ויחס הנמוכים בהשוואה לתקופות המוצגות. כתוצאה מכך, היחס השוטף (נכסים שופטים ביחס להתחייבויות שוטפות) בתקופה הנסקרת, 1.26, הוא הנמוך ביותר לעומת תקופות ההשוואה. היחס המהיר (סך נכסים שוטפים בניכוי מלאי ביחס לסך ההתחייבויות השוטפות) עמד על 0.76 וזאת כתוצאה מהגידול במלאים ברבעון הנסקר ביחס לתקופות ההשוואה.

צבר ההזמנות לתום הרבעון הראשון ב- 2011 הסתכם ב- 5,603 מיליוני דולר (כ-77% מיועדים לייצוא), גידול של 356 מיליון דולר (7%) לעומת הרבעון המקביל ב- 2010 ו- 157 מיליון דולר (3%) לעומת תום דצמבר 2010. הגידול בצבר ההזמנות ברבעון הנוכחי שומר על מגמת גידול של ארבעה רבעונים ברציפות בצבר ההזמנות של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-40 מיליון דולר בהשוואה ל-64 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2010. הקיטון בתזרים מיוחס לקיטון ברווח הנקי ולהגדלת המלאים של החברה בתקופה הנסקרת.

סיכומו של דבר, למרות הקיטון בשיעור הרווח התפעולי ושיעור הרווח הנקי, הקיטון בתשואה להון והירידה בתזרים המזומנים התפעולי, צבר ההזמנות העתידי של אלביט ממשיך לגדול בצורה מרשימה. יתרה מזו, החברה הודיעה לאחר פרסום הדוחות על זכייה בחוזים נוספים בארה"ב, אירופה, אסיה ודרום אמריקה. לפיכך, צבר ההזמנות המרשים בצירוף העלייה בביקושים המדווחת בתעשייה לאחר תקופת המיתון, בתוספת עוצמת הרכישות הרבה שביצעה החברה בתקופה האחרונה ובכלל זה רכישת אלישרא מהתעשייה האווירית, יוצרים ציפייה לשיפור הדרגתי אך עקבי בתוצאות החברה בעתיד. נותר רק לצפות ולראות האם אכן הציפיות יתממשו.

 


דוד לודבינובסקי, רואה חשבון, מנכ"ל חברת הייעוץ הפיננסי Inbiz Ltd בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות חשבונאות מאוניברסיטת בקינגהם, אנגליה. בעל תואר שני בבנקאות, ניירות ערך והשקעות בינלאומיות, אוניברסיטת רדינג, אנגליה.

***
ניתוח דוחות התעשייה האווירית לרבעון הראשון, מאת דוד לודיבינובסקי 

You might be interested also

Turkey's President Tayyip Erdogan attends the NATO summit in Brussels on June 14. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

President Erdogan and the syndrome of neglect: after years of hyperactivity, the Turkish leader is completely isolated

Commentary:  Turkey has been sidelined because of the adventurism of its president, following a decade of reckless and counterproductive political and military moves. Erdogan will find it difficult to break the isolation without a clear change of course towards a more moderate approach in domestic policy and a rapprochement with the West in foreign policy