עיתוי מצוין להפרטה

ניתוח דוחות התעשייה האווירית לרבעון ראשון, שערך דוד לודבינובסקי: החברה חזקה אפילו יותר מאשר זה נראה במבט ראשון

צילום: Dreamstime

דוחות התעשייה האווירית לרבעון הראשון מראים כי החברה מציגה גידול במכירות ושיפור מרשים ברווח הנקי בתקופה של האטה בענף, החלשות השקל כנגד הדולר וגידול משמעותי בהפרשות לפרישת עובדים.

טבלה 1 מציגה את דוח הרווח והפסד של תע"א לרבעון הראשון של 2011 כפי שפורסמו ביום רביעי.

  

מכירות התעשייה האווירית ברבעון הראשון של 2011 הסתכמו ב- 855 מיליון דולר - גידול של 11% (שהם 86 מיליון דולר) בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2010.

טבלה 2 מציגה פילוח של מכירות במגזרים הפעילות השונים ברבעון הראשון של 2011 בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2010:

הגידול המשמעותי ביותר בהיקף המכירות נזקף למגזר מערכות הטילים והחלל, אשר העלה את היקף מכירותיו ב- 50 מיליון דולר (כ- 23%) בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2010. גידול של 37 מיליון דולר (כ-32%) נרשם במגזר בדק המטוסים ביחס לתקופה המקבילה ב- 2010.

הגידול במכירות לווה בגידול בשיעורים גבוהים יותר בעלות המכר, ולכן החברה סיימה את הרבעון הראשון ב–2011 בשיעור רווח גולמי של 13% בהשוואה ל- 15% ברבעון ה- 1 אשתקד ו-14% בשנת 2010.

הרווח התפעולי לרבעון הסתכם ב– 32 מיליון דולר, שהיוו 4% מהמכירות, רמה זהה לשיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון ב- 2010.

הוצאות המחקר והפיתוח הסתכמו ב-33 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל- 32 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב- 2010. הוצאות המכירה והשיווק והוצאות הנהלה וכלליות שמרו על היקפים דומים בהשוואה לרבעון הראשון ב- 2010.

תע"א סיימה את הרבעון הראשון של השנה ברווח נקי בסך של 46 מיליון דולר (5% מהמכירות) זאת בהשוואה ל- 17 מיליון דולר בלבד (2% מהמכירות) ברבעון המקביל ב- 2010. הרווח הנקי לתקופה הנסקרת גבוה מהרווח התפעולי בשל הכנסות בסך של 14 מיליון דולר, מחלקה של החברה ברווחי חברות כלולות. מעניין לבחון מהו מקור הגידול המהותי ברווחי החברות הכלולות לעומת התקופות הנסקרות בעבר והאם מגמה זו צפויה להמשך גם בתקופות הבאות. ניתן להניח כי מקור הגידול נובע מגידול ברווחי החברות הכלולות אלישרא וצמצום בהפסדי החברה הכלולה ISI. מידע בנושא זה לא ניתן בדוחות הרבעוניים ויינתן בדוחות השנתיים בלבד

הגרף שלהלן מציג את הרווח הנקי של התע"א בשנים 2005-2010 במיליוני דולר

ניתוח היחסים הפיננסיים של החברה מעלה עוד כי המגמה הבולטת היא השיפור המשמעותי בתשואה להון (בחישוב שנתי) ברבעון הנסקר לעומת תקופות ההשוואה. תע"ש רשמה תשואה להון של 6% ברבעון הנוכחי – נתון מרשים ביותר. כמו כן, נמשכת ואף מתעצמת מגמת המזומנים וההשקעות לזמן קצר האיתנה של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון ב- 74 מיליון דולר.ההון העצמי ליום 31.3.11 הוא 819 מיליון דולר (18%מהיקף הנכסים). צבר ההזמנות של החברה עמד בתום הרבעון על 8.6 מיליארד דולר.

השאלה הנשאלת, לאור כל זאת, היא האם התעשייה האווירית, שהיא היצואנית הביטחונית הגדולה בישראל, תצליח לשפר ולשבור את שיא הרווח הנקי שלה בשנים האחרונות, וזאת גם אם תהיה תקופה של האטה בתחום הביטחון העולמי, כאשר השקל ממשיך להתחזק כנגד הדולר, וההפרשות בגין פרישת עובדים גדלות משמעותית.

הנתונים הפיננסים מצביעים על האיתנות הפיננסית הרבה של התעשייה האווירית, ויכולתה להמשיך ולהעצים את מגמת השיפור ברווחיותה גם בהינתן תנאי שוק ומטבע קשים. נתונים אלו יוצרים ציפייה רבה אל העתיד הקרוב, שבו בוחנת המדינה את הליך ההפרטה של אחת החברות החשובות והאיתנות ביותר מגזר הציבורי בישראל.

 

 


דוד לודבינובסקי, רואה חשבון, מנכ"ל חברת הייעוץ הפיננסי Inbiz Ltd בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות חשבונאות מאוניברסיטת בקינגהם, אנגליה. בעל תואר שני בבנקאות, ניירות ערך והשקעות בינלאומיות, אוניברסיטת רדינג, אנגליה.

You might be interested also

Turkey's President Tayyip Erdogan attends the NATO summit in Brussels on June 14. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

President Erdogan and the syndrome of neglect: after years of hyperactivity, the Turkish leader is completely isolated

Commentary:  Turkey has been sidelined because of the adventurism of its president, following a decade of reckless and counterproductive political and military moves. Erdogan will find it difficult to break the isolation without a clear change of course towards a more moderate approach in domestic policy and a rapprochement with the West in foreign policy