פרשנות | משרד הביטחון מסתיר מידע מוועדת החוץ והביטחון בהקשר טיפול בחומרי נפץ

המאבק בין משרד איכות הסביבה למשרד הביטחון מגיע לוועדת החוץ והביטחון שמנסה לקדם מדריך ״נוח״ יותר בשם 4145 במקום מדריך בינלאומי שנקבע כתקן ישראלי בשם IATG

פרשנות | משרד הביטחון מסתיר מידע מוועדת החוץ והביטחון בהקשר טיפול בחומרי נפץ

בני גנץ, שר הביטחון. צילום: אריאל חרמוני - משרד הביטחון 

לאחרונה משרדי הממשלה פנו לוועדת חוץ וביטחון בכנסת בבקשה לאשר שינויים מהותיים בחוק חומרי הנפץ, ופירסמו להערות הציבור את תזכיר חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2021

משרדי הממשלה העיקריים המעורבים בהצעה לתיקון חוק חומרי הנפץ הם משרד העבודה (האחראי על חוק חומרי הנפץ והתקנות הנגזרות ממנו), המשרד להגנת הסביבה (המשמש כמנחה לאומי לחומרים מסוכנים), משרד הביטחון (הבעלים בפועל של חלק מהתעשיות הביטחוניות והלקוח הגדול ביותר שלהם) והאגף לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים.

בהצעת התיקון לחוק מוצע להסמיך את שר הביטחון לקבוע כי מפעל חומרי נפץ, שהינו מפעל ביטחוני כמשמעותו בחוק רישוי עסקים (בין אם מדובר בחברה ממשלתית ובין אם במפעל פרטי), יהיה "מפעל חומרי נפץ ביטחוני" לעניין חוק זה. 

מפעל כאמור יהיה כפוף להוראות בטיחות שיקבע שר הביטחון, בתקנות, בכל הנוגע לייצור, בחינה, ניסוי, החסנה, יבוא, שימוש, החזקה והעברה ממקום למקום של חומרי נפץ. ולעניין דיווח על אירועי בטיחות ועל נקיטת אמצעי בטיחות.

בהסברים להצעת תיקון החוק נטען כי מאז שנת 2002, הפנה משרד הביטחון מפעלים ביטחוניים שניתן להם פטור מתחולת החוק, להוראות בטיחות המוסדרות במדריך הבטיחות בנפיצים של משרד הביטחון – מדריך 4145.  

מדריך זה מתכלל את דרישות הבטיחות בייצור, ניסויים, בחינה ואחסנה של תחמושת וחומרי נפץ ביטחוניים, על מנת להבטיח את הבטיחות לעובד ולסביבה.

נראה שמשרד הביטחון התייחס למדריך כמו טיל מסוג "שגר ושכח" ואפילו לא בודק האם הטיל בכלל פגע במטרה. ממקורות יודעי דבר נודע לי כי, ככל הנראה, מדריך 4145 אפילו לא קיבל מעמד רשמי ומחייב מסוג המ"ב (הוראת משרד הביטחון).

אותם גורמים יודעי דבר גם מסרו לי שמדריך 4145 כולל הוראות הסותרות את החקיקה הסביבתית (לדוגמה בנושא השמדת תחמושת), הוראות המאפשרות למנהלים לחרוג מהוראות הבטיחות, והוא אינו תואם למדיניות הלאומית לגבי נפיצים, שנקבע על ידי המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים שתהיה מבוססת על הוראות האו"ם (IATG).

אין חולק על כך שהמהדורה הקיימת של מדריך 4145 הינה מיושנת ואינה טובה ולכן המדריך עובר עדכון בימים אלה, ב"התייעצות" עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

נודע לי שהמשמעות של המילה "התייעצות" במקרה הזה היא שאחד ממשרדי הממשלה "מתייעץ" עם משרדי ממשלה אחרים אך מתעלם מעמדותיהם וממשיך בשלו.

הליך התיקון של מדריך 4145 נמשך כבר זמן ממושך מאוד, דבר העלול להצביע על כך שהליך זה הסתבך. גורמים יודעי דבר שראו טיוטות של הגירסה החדשה של מדריך 4145 סיפרו שהם ראו בהן בעיות חמורות, ושהגירסה העברית כוללת טעויות תרגום העלולות להעיד על חוסר הבנה ורמת מקצועיות נמוכה.

מוכרים חתול בשק

וכעת נשאל השאלה אם הגורמים הממונים מצאו שהגירסה החדשה של מדריך 4145 עדיין אינה ראויה לקבלת אישור והם מודים בתזכיר החוק כי המדריך עדיין עובר עדכון בימים אלה ב"התייעצות" עם משרדי הממשלה הרלוונטיים? מדוע תזכיר החוק מוגש לאישור הכנסת על סמך מדריך 4145 החדש שעדיין כלל לא אושר ?

למיטב ידיעתי, מדריך 4145 שעליו מתבססת הצעת החוק לא הוגש לחברים הנכבדים בוועדת חוץ וביטחון, והוא למעשה מוסתר מהם. נראה שמשרדי הממשלה מנסים למכור לחברי וועדת החוץ והביטחון "חתול בשק" מבלי שחברי הוועדה יראו האם מדובר בחתול בריא, בחתול חולה, או חלילה בפגר של חתול.

הקוראים התמימים עלולים לחשוב שמדריך 4145 עלול להכיל מידע סודי ולכן ראוי להסתירו מהציבור. בהקשר זה, חברי ועדת החוץ והביטחון נחשפים לסודות הכמוסים ביותר, אז מדוע להסתיר מהם מדריך בלתי מסווג לגבי בטיחות נפיצים?

חשוב להפיץ מידע לגבי בטיחות נפיצים על מנת למנוע תאונות.  מדריך 4145 האמריקאי (שעליו מתבסס מדריך 4145 הישראלי שנוספו אליו תוספות שונות) אינו סודי והוא זמין לכל ברשת האינטרנט.  

גם המדריך לבטיחות נפיצים של ועדת המומחים לנפיצים של האו"ם IATG  הנמצא בשימוש של 86 מדינות זמין לכל באינטרנט. גם המדריך לבטיחות נפיצים של הברית הצפון אטלנטית NATO  זמין לכל ברשת האינטרנט. מדוע, אם כן, במדינת ישראל מסתירים את המידע לגבי נהלי בטיחות בנפיצים?

אני סבור שטוב יעשו חברי ועדת חוץ וביטחון אם ידרשו שמדריך 4145 יפורסם ויוגש לעיונם ולאישורם כתנאי לקיום דיון בנושא אישור הצעת עדכון חוק חומרי נפץ. מעבר לכך אני סבור כי חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת רשאים לדרוש שיוגש להם דיווח לגבי פעולות הביקורת, הדיווח והאכיפה שמשרד הביטחון ביצע בחמש השנים האחרונות על פי מדריך 4145.

אין צורך בסיווג

הקוראים עלולים לתהות איך חברי הכנסת העסוקים יוכלו לבדוק את מדריך 4145, אבל בדיוק לשם כך קיים אגף המחקר והמידע בכנסת שתפקידו לספק לחברי הכנסת ולוועדות הכנסת מידע אובייקטיבי ובלתי תלוי הדרוש להם לשם עבודתם. בהיעדרו של מידע כזה, תלויים חברי הכנסת והוועדות במידע המתקבל ממשרדי הממשלה ומשדלנים העשויים להיות מוטים לכיוון אינטרס מסוים.

מעבר לכך שחברי וועדת החוץ והביטחון רשאים לדרוש כי מדריך 4145 יוגש לעיונם, הם רשאים להזמין במרכז המחקר והמידע של הכנסת מחקר מקיף של השוואה בינלאומית לגבי אסדרת בטיחות נפיצים במדינות מתקדמות, אל מול החקיקה בישראל, ובכלל כך גם לגבי "החתול בשק" שהמידע שנמסר לגביו הוא רק שמספרו הוא 4145.

אפילו אם הצעת החוק תעבור בהצלחה את הדיונים בוועדת החוץ והבטחון מבלי שייחשף מדריך 4145, ייתכן שהצעת החוק תתקל בהתנגדות עזה בכנסת. 

במדינה דמוקרטית ומתקדמת יש לכבד את זכות הציבור לדעת, ועל כל משרדי הממשלה המסתמכים על מדריך 4145 בהנחיות שלהם, לפרסם אותו לציבור באתרי האינטרנט שלהם (אתרי האינטרנט של משרד הביטחון, של היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים, של המשרד להגנת הסביבה, של משרד העבודה וכדומה).

"רשומות" הוא העיתון המתעד הרשמי של מדינת ישראל, בו מתפרסמות מעת לעת הודעות רשמיות שונות וכן נוסח החקיקה בישראל, ובכך הוא משמש ליישום פורמלי של כלל הפומביות, הקיים בכל שיטות המשפט, לפיו על החקיקה להיות גלויה.

מאחר והתיקון לחוק חומרי הנפץ יפורסם ב"רשומות", והוא מתבסס על מדריך 4145, מן הראוי שגם מדריך 4145 יפורסם ב"רשומות".


המחבר הוא מהנדס יועץ בתחום החומרים המסוכנים, מחבר ומתרגם ספרים ובהם "מדריך תגובות חירום בתקריות חומרים מסוכנים".

אולי יעניין אותך גם