רבעון שלישי - אלביט: צבר הזמנות של 10.9 מיליארד דולר

ההכנסות לרבעון הסתכמו ב- 1.1 מיליארד דולר. בוצי: "אנו מעודדים מצבר ההזמנות"

צילום: אלביט

אלביט מערכות מדווחת על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2020 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2020. החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "אני שבע רצון מהתוצאות של הרבעון השלישי, בייחוד מהשיפור בביצועים התפעוליים בסביבה מאתגרת זו של מגפת הקורונה ולמרות השפעת המגיפה על עסקינו בתחום התעופה האזרחית שגרמה לירידת שווי נכסים, שלא מזומן, בשווי של 60 מיליון דולר ברבעון. אנו מעודדים מצבר ההזמנות שלנו ומהיקף ההזדמנויות שאנו רואים ברחבי העולם, שמספקים לנו ביטחון באשר להצלחת החברה בעתיד."

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 1,134.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,101.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2019. הרווח הגולמי לפי  Non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 302.3 מיליון דולר (26.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 290.0 מיליון דולר (26.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי לפי GAAP-US לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 237.4 מיליון דולר (20.9% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 286.2 מיליון דולר (26.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי לפי US-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2020 נובעת מהוצאות, שלא במזומן, הקשורות לירידת שווי נכסים ומחיקת מלאים, כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה, בהיקף של כ- 60 מיליון דולר. הוצאות אלה נוטרלו בתוצאות לפי non-GAAP.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 91.3 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 79.5 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב-  71.6מיליון דולר (%6.3 מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 75.5 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.  

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 51.0 מיליון דולר (4.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 57.5  מיליון דולר (5.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון שלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-28.0 מליון דולר בעיקר כתוצאה מרווח הון ממכירה והשכרה מחדש של מבנים ע"י חברה בת בישראל.

הרווח התפעולי לפי Non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 93.1 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 80.7 מיליון דולר (7.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- US ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 23.5 מיליון דולר (2.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 101.7 מיליון דולר (9.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 9.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 18.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2019 כללו הפרשי שער בסך כ-7 מיליון דולר בגין התחייבויות חכירה. הכנסות אחרות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 0.5 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות של 2.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב- 2.2 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 15.4%), בהשוואה ל- 7.6 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 9.5%) ברבעון המקביל אשתקד. חלק החברה ברווח (הפסד) הנקי של חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ברווח  של 4.9 מיליון דולר, בהשוואה לחלק החברה בהפסד של 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון השלישי אשתקד, נבע ממחיקת השקעה בסך של 2.3 מיליון דולר בחברה כלולה בישראל.

חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 0.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 72.7 מיליון דולר (6.4% מההכנסות), בהשוואה ל- 58.7 מיליון דולר (5.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב- 17.0 מיליון דולר (1.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 72.1 מליון דולר (6.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2020 היה 10,858 מיליוני דולר, לעומת 9,796 מיליוני דולר ליום 30 בספטמבר 2019. כ- 65% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 46% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע ברבעון האחרון של 2020 ובמהלך 2021.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים שנסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 היה חיובי והסתכם ב- 106.7 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי כ- 140.3 מיליון דולר במהלך תשעת החודשים שנסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. 

השפעת מגפת הקורונה

"במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 עסקינו בתחום הבטחוני, שמהווים את מרבית עסקינו, לא נפגעו באופן מהותי מהמגפה, למרות שבחלק מהפעילויות העסקיות שלנו אנו חווים שיבושים מסוימים בשל הוראות בטיחות ממשלתית, מגבלות הנסיעה ועיכובים בשרשרת האספקה", כותבים בדיווח. 

"בעקבות בחינה של ההשפעה הכלכלית על כלל נכסי החברה, ועל הנכסים המושפעים מתעשיית התעופה האזרחית בפרט, נכללו ברבעון השלישי של 2020 הוצאות, שלא במזומן, הקשורות לירידת שווי נכסים ומחיקת מלאים, כתוצאה ממגפת הקורונה, בהיקף של כ- 60 מיליון דולר. הוצאות אלו נכללו בעיקר בסעיף "עלות המכר" בדוח הרווח והפסד המאוחד של החברה. ההוצאות תואמו בתוצאות ה- non GAAP כקטגוריה של הוצאות שאינן חלק מפעילותה השוטפת הרגילה של החברה.

"אנו מאמינים שנכון ליום ה- 30 בספטמבר 2020 לאלביט מערכות היה מאזן בריא, רמות מזומנים מספקות וגישה לקווי אשראי שיש בהם בכדי לספק נזילות כשתדרש. אנחנו מייחסים עדיפות גבוהה לניהול המזומנים ולרזרבות המזומנים לניהול העסקים שלנו."

אולי יעניין אותך גם

מימין: מנכ״ל מיינסט אבי ורשבסקי, חבר בורד מטח ולשעבר ראש הרשות לחדשנות אהרון אהרון, המדענית הראשית לשעבר ארנה ברי, ומנכ״ל מטח יוסי בידץ מנכל מטח. צילום: ספי שלוי

תכירו: אלה הם ששת מיזמי האד-טק החמים של השנה

תכנית MindCET Ignitet הציגה את המוצרים החדשניים שיעצבו את עולם החינוך החדש, בתום תהליך מו״פ ממושך – מסביבת למידה מעודדת בחירה ועד ליומן דיגיטלי המסייע לחוסן הנפשי