בנק ישראל מתריע: בעסקים עם אבו דאבי - תשומת לב לסיכונים בנושא הלבנת הון ואיסור מימון טרור

על פי דו"ח בינלאומי מאפריל האחרון, ישנם ליקויים באפקטיביות המשטר באמירויות לאכוף איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

bigstock

"בהקשר של יישום הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור באיחוד האמירויות הערביות, נפנה את תשומת לבכם כי בחודש אפריל 2020 פורסם דוח הערכה מקיף (MER) של ארגון ה-FATF ושל ארגון ה- FATF-MENA בנושא; לאור ליקויים באפקטיביות המשטר על רקע סיכונים משמעותיים, נקבע הליך מעקב מוגבר לתיקון הליקויים, במחצית הראשונה של שנת 2021", כותבים בפרסום של בנק ישראל

"לנוכח האמור לעיל ולנוכח העובדה כי איחוד האמירויות הערביות נכללת ברשימת המדינות והטריטוריות בסיכון שבתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשס"א-2001 ,) מצאתי לנכון, בהתבסס על הוראת ניהול בנקאי תקין 411" - ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור", לציין מספר גורמים אשר בהתקיים כולם יש בהם כדי לייצר, בעת הזו, סביבת פעילות מופחתת סיכון לביצוע העברות כאמור או פעילות הכרחית לביצוע סחר כגון העמדת ערבויות ומכתבי אשראי."

על התאגיד הבנקאי לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות העניין, והכל בכפוף לחובות החלות עליו לפי כל דין, ובכלל זאת חובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. "עוד יובהר כי רשימת הפעולות המפורטות במכתבי זה, אין בה למנוע מתאגיד בנקאי להציע ללקוחותיו, בהתאם לשיקול דעתו, שירותים נוספים הקשורים בפעילות מול איחוד האמירויות הערביות, לרבות בנקאות קורספונדנטית, תוך ניהול סיכונים מוקפד ובהתחשב ברמת הסיכון הגלומה בפעילות."