קורונה? מכה קטנה בכנף: המכירות של תעשייה אווירית גדלו ברבעון האחרון

מנכ"ל התעשייה האווירית, נמרוד שפר: "ברבעון הראשון של שנת 2020 עברנו את הרבעון המקביל של שנת 2019 במרבית הפרמטרים העסקיים"

באדיבות תעשייה אווירית

התעשייה האווירית לישראל בע"מ, הפועלת בשוק הביטחוני ובשוק התעופה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ, 2020: מכירות החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-1,018 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,001 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות לייצוא ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על 71% והסתכם בסך של כ-724 מיליון דולר (כ-294 מיליון דולר המהווים 29% נמכרו בישראל), בהשוואה ל-73% ברבעון המקביל אשתקד, כ-733 מיליון דולר (כ-268 מיליון דולר המהווים 27% נמכרו בישראל).

נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על כ-782 מיליון דולר (כ-77%), לעומת סך של כ-736 מיליון דולר (כ-74%), ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-46 מיליון דולר. נתח המכירות לשוק האזרחי עמד ברבעון הראשון של שנת 2020 על כ-236 מיליון דולר (כ-23%), לעומת סך של כ-265 מיליון דולר (כ-26%), ברבעון המקביל אשתקד. 

צבר ההזמנות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-13.2 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך של כ-13.4 מיליארד דולר בסוף שנת 2019. 79% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח 3.2 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי. תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 5 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 91 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ- 170 מיליון דולר (כ-16.7% מהמכירות) בהשוואה לכ-122 מיליון דולר (כ-12.2% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול במכירות בחטיבת מערכות טילים וחלל וכן מגידול במכירות ובשיעור הרווחיות הגולמית בחברת הבת אלתא. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ-61 מיליון דולר (כ-6% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-2% מהמכירות). הגידול ברווח התפעולי נובע מעלייה ברווח הגולמי שקוזזה בחלקה על ידי עלייה בהוצאות המחקר והפיתוח. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ-34 מיליון דולר (כ-3.3% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-14 מיליון דולר (כ-1.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-102 מיליון דולר (כ-10% מהמכירות) בהשוואה לכ-69 מיליון דולר (כ-6.9% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-14 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח העצמיות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-39 מיליון דולר לעומת סך של כ-34 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים כ-3.8% וכ-3.4% מהמכירות, בהתאמה). 

החברה מעדכנת כי היא ממשיכה לפעול יחד עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, ספקיה, גורמים בממשלה וגורמים אחרים, למציאת פתרונות לשיבושים הנוצרים כתוצאה מהשלכות המגיפה. נכון למועד זה, לא ידוע לחברה על ביטולם של חוזי התקשרות או על עיכובים משמעותיים באספקות מצד ספקיה או בביצוע אבני דרך על ידה. יחד עם זאת, אין ערובה כי השלכות שליליות כגון ביטולים, עיכובים וכיו"ב לא יתרחשו בעתיד. כמו כן, בוחנת החברה את ההשפעות האפשריות של המגיפה על עסקיה, תוצאות פעילותה ותזרימי המזומנים שלה, כמו גם על הסביבה הכללית והמגמות בתחומים בהם היא פועלת ובפרט באותם תחומי פעילות עולמיים אשר הושפעו מהותית מהמגיפה. 

נכון למועד זה, החברה ממשיכה לפעול להתאמת הוצאותיה לשינויים בהיקפי פעילותה. לצד זאת, החברה פעלה כל העת וממשיכה לפעול, בהתאם לתקנות שעת החירום ויתר הצווים וההוראות המתפרסמים באופן תדיר, ביחס למעסיקים במגזר הציבורי ובכלל, לצורך התמודדותם עם נגיף הקורונה. החל מתחילת חודש מאי, פועלת החברה בהתאם לכללים הידועים כ"תו הסגול" באופן שאיפשר לה להרחיב את מעגל כוח האדם הנוכח במתקני החברה באופן שישרת את פעילויותיה השונות, לצד שמירה מיטבית על בריאותם. 
 

 

אולי יעניין אותך גם