המלחמה על פנסיית הגישור

צה"ל מדווח על נתונים נמוכים יותר מאשר משרד האוצר בכל הקשור להוצאות הפנסיה של הצבא שמגיעות כמעט ל-8 מיליארדי ש"ח בשנה. "טרם הוכרעה המחלוקת שמתארכת על פני שנים בין צה"ל למשרד האוצר בדבר הגדלות הרמטכ"ל", כותב מבקר המדינה

המלחמה על פנסיית הגישור

צילום: דובר צה"ל

צה"ל רואה חשיבות בביקורת ומתייחס בכובד ראש לכל ממצאי הביקורת, ויפעל בהקדם האפשרי להסדרת כלל הנושאים הטעונים הסדרה.  יובהר בפתח הדברים כי כל הפעולות של משרד הביטחון וצה"ל הן חוקיות ותקינות, והדבר עולה בבירור מדו"ח המבקר. מחלוקות עם משרד האוצר קיימות, אך משרד הביטחון וצה"ל ימשיכו לפעול באופן חוקי, ערכי ושקוף.
 
נציין כי הדו"ח, שהוא דו"ח מעקב אחר ביצוע המלצות דו"ח קודם של מבקר המדינה, נוגע בנכס המרכזי של צה"ל כצבא העם - האדם. שירות הקבע בצה"ל הוא ייחודי שאינו דומה לאף מגזר וכרוכות בו מגבלות ייחודיות רבות על זכויות המשרתים. עוד חשוב לומר כי על המדינה וצה"ל יחד מוטלת החובה לשמור על זכויות המשרתים.
 
צה"ל מברך ומודה על כך שבדו"ח מוזכרות הפעולות החשובות שנקט לטיפול בממצאי דו"חות קודמים, ובכלל זה פרסום כללים חדשים לעניין ההגדלות בגין תקופת שירות, אשר ביחד עם השינויים במודל שירות הקבע, יצמצמו את היקף ההגדלות.
 
צה"ל מעוניין בהסדרת שני הנושאים המרכזיים הנתונים בדו"ח - הגדלות תקופת השירות וקצבת הגישור לפורשי צה"ל  -ובכוונתו לדון בהם במסגרת השיח על מתווה תקציב הביטחון, אשר צפוי להתקיים לאחר כינון הממשלה. לאור העובדה שנושא ההגדלות נמצא במחלוקת בין מערכת הביטחון לאוצר הוא הובא להכרעת פרקליט המדינה, שקבע שאם לא תושג הסכמה בנושא, יש להביאו להכרעת ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר. עוד יובהר כי הגדלות תקופת השירות הן המקבילה הנהוגה בצה"ל, זה עשרות רבות של שנים, להסדרים הקיימים בשירות הציבורי.
 
אשר לטענות המועלות בדו"ח לעניין הגבלת גובה הגדלות תקופת השירות ל-10%, צעד זה ננקט על ידי צה"ל מיוזמתו והוא ישפיע בצמצום גובה קצבאות הפורשים כבר בשנת 2024 (ולא משנת 2030 כפי שנטען בדו"ח). יובהר כי צעד זה הוא רק אחד משורת צעדים משמעותיים אותם נקט צה"ל בשנים האחרונות על מנת להקטין את עלות הקצבאות המשולמות לפורשיו.

בין יתר הצעדים, ניתן למנות את שינוי מודל השירות והורדת גיל הפרישה לקצינים לגיל 43 בממוצע ואת הגבלת גובה קצבת הגישור לגובה הקצבה שהייתה משתלמת לפורש בעל נתונים דומים בפנסיה תקציבית. כל זאת, לצד מהלכים שהקטינו את השכר הפנסיוני המשולם לאוכלוסיות שונות בצה"ל, בהם ביטול ועדכון של דירוגי שכר. מהלכים אלה במשולב ישפיעו על גובה קצבאות הפורשים כבר בשנים הקרובות.
 
אשר לטענות המועלות בדו"ח בעניין חישוב החבות האקטוארית והסדרת הנושא, יובהר כי האחריות לחישוב החבות האקטוארית מוטלת באופן בלעדי על אגף החשב הכללי במשרד האוצר ולא על צה"ל. לצה"ל אין אפשרות לחשב חבות זו, מבלי לקבל לשם כך את המידע הדרוש ממשרד האוצר, אך עד כה המידע לא הועבר, למרות הביקורת שנמתחה בעניין זה בדו"ח הקודם. כן יוזכר כי צה"ל נקט צעדים משמעותיים בשנים האחרונות שיש להם השפעה מכרעת על הקטנת החבות האקטוארית בגין תשלומי גימלה.
 
אשר לטענות המועלות בדו"ח בעניין קצבת הגישור, צה"ל רואה חשיבות רבה בקידום תקנות שיסדירו את תשלום פנסיית הגישור למשרתי הקבע בהסדר של פנסיה צוברת, בתנאים עליהם סוכם עם משרד האוצר. עם זאת, במסגרת הדיונים לקראת ניסוח התקנות, הציג משרד האוצר דרישות חדשות הסותרות את הסיכומים שסוכמו בין צה"ל ומשרד הביטחון למשרד האוצר בנושא תשלום קצבת הגישור, דבר שאינו מאפשר לקדם את התקנת התקנות. מצב הביניים שנוצר אינו רצוי והוא יוצר אי וודאות הפוגעת בפורשי צה"ל (כפי שצוין בדו"ח הביקורת).
 
היועץ המשפטי לממשלה הכריע כי צה"ל מוסמך לשלם קצבאות גישור לפורשים בהיעדר תקנות, כמקדמות. חישוב גובה המקדמות נעשה בהתאם לסיכומים הכתובים בין צה"ל למשרד האוצר בנושא. כיוון שמשרד האוצר העלה דרישות חד צדדיות בעניין אופן חישוב המקדמות, דרישות המנוגדות לסיכומי העבר, לא ניתן כיום לתאם עמו את גובה המקדמות המשולמות לפורשים. צה"ל עשה וממשיך לעשות כל שביכולתו כדי לקדם את התקנת התקנות. המצב הקיים, בו הקצבאות משולמות כמקדמה, פוגע בוודאות הכלכלית של הפורשים ואיננו רצוי.

צה"ל ימשיך לפעול באופן שקוף, ערכי, וחוקי. כמו כן, ימשיך במשימתו להגן על תושבי מדינת ישראל, להתייעל, להשתפר ולהיות פתוח לביקורת עניינית.