לא רק שב"כ: המשטרה מקבלת אישור למעקב סלולרי אחרי אזרחים

תיקון חקיקה קרוב יתיר למשטרה לעקוב אחרי הטלפון הסלולרי של אזרחים לטובת עצירת הקורונה. ההיתר ניתן לשלושה חודשים כולל שמירת חלק מהנתונים למשך תקופה של עד ששה חודשים

קרדיט: משטרת ישראל

אחרי סאגת השב"כ שהתירו לו לעקוב אחרי אזרחים באמצעות הטלפון הסלולרי לצורך הגבלה של מגיפת הקורונה, עכשיו גם המשטרה צפויה לקבל אישור לכך. זאת, על פי תזכיר חוק סדר הדין הפלילי תיקון מס 2. החוק נועד לעגן סמכות פיקוח ייחודית למשטרה, במסגרתה תהא מוסמכת לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד באופן מדגמי בלבד, הכולל נתון מיקום יחיד ברגע נתון אחד, וכל זאת לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד.

"כחלק ממכלול המאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, נקבעו על ידי משרד הבריאות, בין היתר, הוראות לעניין חובת בידוד ביתי לחולים, מי שחזרו מחוץ לארץ או מי ששהו בקרבת חולה. התיקון המוצע לחוק נועד לעגן סמכות פיקוח ייחודית למשטרה, במסגרתה תהא מוסמכת לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד באופן מדגמי בלבד, הכולל נתון מיקום יחיד ברגע נתון אחד, וכל זאת לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד", נכתב בתזכיר.

"[...] פיקוח בדרך האמורה, לפיה ראשית יתקבלו נתוני מיקום אשר יהוו אינדיקציה ראשונית לעניין קיום או הפרת תנאי הבידוד, מובן כי אין להקל בה ראש, ואולם זו תאפשר לקיים פיקוח מושכל ואפקטיבי יותר ואף לצמצם את הממשק שאינו נדרש של הציבור המקיים את חובת הבידוד כנדרש עם המשטרה. כמו כן, בשים לב למציאות החריגה, פיקוח כאמור יאפשר אף לצמצם סכנת ההידבקות של השוטרים, רק למקרים בהם חשיפה זו נדרשת והכרחית."

האישור ניתן למשטרה לתקופה רציפה של שלושה חודשים מיום פרסום תיקון החקיקה. אזכיר כי בשנת 2014 הקימה המשטרה חטיבת סיגינט שעם הזמן שינתה את שמה לחטיבת המודיעין אותה מוביל קצין בכיר לשעבר מיחידת 8200 של צה"ל. התיקון לחוק יהיה כהוראת שעה שבמהותה הינה תיקון חוקי זמני. עם זאת, בישראל יש הוראות שעה שהפכו לקבועות היות וועדת חוץ וביטחון של הכנסת מאשרת אותן כחותמת גומי. 

כמו עם שב"כ, גם כאן, משרד הבריאות יעביר רשימה עדכנית למשטרת ישראל של החייבים בבידוד בית ומקום הבידוד בו הם נמצאים. "כחלק ממכלול הצעדים הננקטים על מנת להבטיח את מניעת התפשטות המחלה, מוצע לעגן את סמכות המשטרה לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, בלא צו בית משפט לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד. יודגש כי נתוני המיקום יתקבלו באופן מדגמי בלבד, ויכללו את נתון המיקום האחרון של מנוי שנקלט בידי בעל רישיון בזק. כלומר, אחת ליום, מתוך רשימת חבי הבידוד והחולים החייבים בבידוד ביתי, המשטרה תקבל באופן מדגמי בלבד, נתוני איכון של קבוצת חייבים בבידוד. נתון המיקום של אדם כאמור יהיה נתון מיקום בודד ברגע נתון אחד בעת עריכת הדגימה", נכתב בתזכיר.

כמנגנון פיקוח, מוצע כי אחת לשלושה ימים, ראש אגף חקירות ומודיעין ידווח ליועץ המשפטי לממשלה על מספר חבי הבידוד שנתוני המיקום שלהם נדגמו, וכן מספר המקרים בהם נמצאה אי התאמה למקום הבידוד הרשום. כמו גם, "הנתונים יימחקו בהקדם האפשרי לכל היותר 14 ימים לאחר קבלתם בשים לב למגבלות הטכנולוגיות שבמחיקת הנתונים באופן מיידי. ואולם נתוני מיקום בהם לא נמצאה התאמה למקום הבידוד, יימחקו 90 יום לאחר תום תקופת תוקפו של התיקון המוצע לחוק. לעניין נתונים אלה, המעידים על אינדיקציה ראשונית לפיה אדם הפר את חובת הבידוד, נקבע הסדר אחר, על מנת לאפשר המשך בירור ואכיפה במקרים הנדרשים. במקרים בהם לאחר בירור נוסף נמצא כי אדם אכן הפר את חובת הבידוד, נתוני המיקום עשויים לשמש בהליך פלילי, ועל כן יהיו חלק מחומר החקירה ואין מקום למחוק אותם."

אולי יעניין אותך גם