כצפוי: הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את מיזוג אלביט-תעש

בדיקת המיזוג העלתה כי הוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות. בפרט נמצא כי החפיפה בין פעילויותיהן של אלביט ותעש היא שולית יחסית. גם החשש מהגברת התלות של משרד הביטחון באלביט מערכות, בפרט בכל הנוגע לאספקת מערכות לחימה לצבא היבשה, הופג

כצפוי: הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את מיזוג אלביט-תעש

מאת תומר יעקבסון, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61808677

הממונה על הגבלים עסקיים הודיעה היום (19.8.2018) על החלטתה לאשר את רכישת תעש מערכות בע"מ על ידי אלביט מערכות בע"מ. בדיקת המיזוג העלתה כי הוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות. בפרט נמצא כי החפיפה בין פעילויותיהן של אלביט ותעש היא שולית יחסית, וכי בתחומי החפיפה קיימת תחרות מצדם של ספקים מישראל או מחו"ל. 
 
גם החשש מהגברת התלות של משרד הביטחון באלביט מערכות, בפרט בכל הנוגע לאספקת מערכות לחימה לצבא היבשה, הופג. ראשית, קיימת תחרות בחלק נכבד מהתחומים בהם פועלת החברה הממוזגת. שנית, למשרד הביטחון מעמד ייחודי בענף התעשיות הביטחוניות – מעמד שאין דומה לו בקרב משרדי ממשלה אחרים המופקדים על ענפים שונים במשק. הלכה למעשה, משרד הביטחון אוחז בשלושה כובעים: לקוח מרכזי, מאסדר (רגולטור) ומקדם מכירות בחו"ל. מעמד זה צפוי להפיג כל חשש להפעלת כוח שוק על ידי החברה הממוזגת כלפי משרד הביטחון. 
 
עוד העלתה הבדיקה כי החברה הממוזגת לא צפויה לחסום מתחרים על ידי פגיעה באספקת תשומות שונות הנדרשות להם לצורך ייצור מערכות אחרות, בפרט משום לחברה הממוזגת אין תמריץ מספיק לעשות כן. בנוסף ניתן משקל גם בהקשר זה לתלות הייחודית של התעשיות הביטחוניות במשרד הביטחון, המקנה למשרד את היכולת והתמריץ למנוע פגיעה של החברה הממוזגת באספקת תשומות הנדרשות למתחריה. 
 
על פי הסכם ההפרטה החברה הממוזגת מקבלת, בין היתר, את הידע הדרוש לייצור מערכות הנעה רקטית קלה, אך הפעילות הקשורה במערכות ההנעה הקלה יוותרו בידי תומר חברה ממשלתית בע"מ (שהוקמה במסגרת ההפרטה בין היתר לצורך ייצור מערכות הנעה רקטית).  הסכם ההפרטה כולל בתוכו  הסדר פרטני שיבטיח אספקת מערכות הנעה רקטית קלה לתעשייה האווירית ולרפאל. במסגרת ההסדר ניתנה לתומר חברה ממשלתית בע"מ הרשאה לייצר מערכות הנעה רקטית קלה על בסיס הידע השייך לחברה הממוזגת, ואף נאסר על החברה הממוזגת להתערב בענייניה של תומר הנוגעים לאספקת מערכות ההנעה הרקטית הקלה לרפאל ולתעשייה האווירית. 
 
גם החשש, שמא בעקבות רכישת תעש ייגבר התמריץ של אלביט, ספקית מערכת צי"ד (צבא יבשה דיגיטלי), לפגוע ביכולתם של המתחרים להתממשק עם צי"ד וכך לחסום תחרות בתחום אספקת המערכות לצבא היבשה, הופג. משרד הביטחון הבהיר לממונה לבקשתה, כי הוא פועל להנהיג במערכת הצי"ד "ארכיטקטורה פתוחה", אשר תאפשר שילוב קל ומהיר של מערכות בצי"ד ותפחית את התלות בשיתוף הפעולה עם אלביט. 
 
בחינת המיזוג על ידי הממונה על הגבלים עסקיים החלה בפועל עוד טרם קבלת הודעות המיזוג הפורמליות על ידי הצדדים. הצוות מטעם המדינה שאחראי היה על השלמת הליך ההפרטה עמד בקשר רצוף עם רשות הגבלים עסקיים עוד קודם לחתימת הסכם ההפרטה על מנת לעמוד על בעיות תחרותיות שעשויות לנבוע מההסכם ועל מנת ליישם פתרונות שיפיגו חששות תחרותיים. לפיכך, חלק מן החששות הפוטנציאלים שההסכם ההפרטה עשוי היה להעלות מצאו את פתרונם עוד בשלב גיבוש ההסכם. כתוצאה מכך התאפשר אישור המיזוג פרק זמן קצר יחסית לאחר הגשתו לרשות הגבלים עסקיים לבחינה.