התע"א ב-2017: שיא בהתקשרויות בעסקאות עם לקוחות - כ- 5.8 מיליארד דולר

החברה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2017. הנתונים מראים עליה ברווחיות לרווח נקי בהיקף של 81 מיליון דולרים, ושיא בהתקשרויות בעסקאות עם לקוחות - כ-5.8 מיליארד דולר. צבר ההזמנות ב-2017 עמד על 11.2 מיליארד דולר

התע"א ב-2017: שיא בהתקשרויות בעסקאות עם לקוחות - כ- 5.8 מיליארד דולר

יוסי וייס, מנכ"ל התע"א (צילום: התע"א)

התעשייה האווירית פרסמה את דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017. החברה מדווחת על עליה ברווחיות לרווח נקי בהיקף של 81 מיליון דולר, לצד היקף שיא בהתקשרויות בעסקאות עם לקוחות: כ- 5.8 מיליארד דולר בשנת 2017, וגידול בצבר ההזמנות לסך של 11.2 מיליארד דולר.  המכירות ב-2017 הסתכמו בהיקף של 3.5 מיליארד דולר. יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמות לסך של כ-1.6 מיליארד דולר, זאת לצד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 301 מיליון דולר.

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית אמר בהתייחס לתוצאות כי "שנת 2017 היתה שנה של מפנה והישגים בכל הקשור לפעילותה העסקית של התעשייה האווירית. הרווח הנקי אותו מציגה החברה הינו הגבוה ביותר בשנים האחרונות, והוא מגובה בשורה של מהלכים והישגים שעתידים לבוא לידי ביטוי בתוצאות העסקיות גם בשנים הקרובות. היקף העסקאות החדשות שנחתמו בשנה החולפת - 5.8 מיליארד דולר - הינו הגבוה ביותר בתולדות התעשייה האווירית, ומחזק את מקומה בשורה הראשונה של חברות הדיפנס והאירוספייס בעולם. הגידול בהתקשרויות מוביל לעלייה גדולה של כ-2.2 מיליארד דולר בצבר ההזמנות, שצפויה להתבטא גם בעליה משמעותית במכירות בשנים הקרובות. 

"במקביל, נהנית התעשייה האווירית מפירותיה של תכנית הצמיחה שנחתמה בחברה לפני כשנה וחצי. הגידול בפעילות העסקית מחד, וההתייעלות מאידך, מהווים את הבסיס והמפתח להמשך צמיחתה של החברה. גם מהלך הקמת חטיבת התעופה עליו החליטה החברה לפני מספר חודשים, תוך איחוד פעילותן של 3 חטיבות קיימות לחטיבה אחת,  יהווה צעד משמעותי לטובת מיקוד עסקי והתייעלות נוספת. השיפור בפעילות העסקית ובתוצאות החברה, הושג לצד התמודדות עם אתגרים בסביבה התחרותית והכלכלית, ובכללם היחלשות הדולר בתקופה האחרונה.

"אנו מזהים פוטנציאל גדול בשווקים השונים בעולם בהם פועלת התעשייה האווירית בכלל ובשוק האמריקאי בו היתה השנה האחרונה שנת שיא במכירות החברה, בפרט. ישנה דרישה הולכת וגוברת לפתרונות מתקדמים למול מפת האיומים המשתנה. בהתאם, אנו נמשיך בהשקעות נרחבות בפעילות המו"פ ונעמיק את פעילות הפיתוח העסקי הגלובלית, כולל מיזוגים ורכישות שמטרתם העמקת האחיזה הטכנולוגית והעסקית הגלובלית של החברה על מנת להבטיח את מעמדה בחזית העולמית".

נתונים עיקריים לשנת 2017:

מכירות החברה בשנת 2017 הסתכמו בסך של 3,520 מיליון דולר בהשוואה ל-3,577 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.6%. הקיטון במכירות נובע מירידה במכירות חטיבת כלי טיס צבאיים, חטיבת כלי טיס אזרחיים וחטיבת מערכות טילים וחלל, אשר קוזזה בחלקה בעלייה במכירות חטיבת בדק מטוסים, לאור עלייה בהיקף הפעילות בתחום הסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען.

העלייה הגדולה בצבר ההזמנות בשנה האחרונה בסך של כ-2.2 מיליארד דולר, לרבות בגין העסקאות המהותיות שנחתמו בתקופה, אינה באה לידי ביטוי בדוחות החברה וצפויה להתבטא בעליה במכירות בשנים הקרובות. הקיטון במכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, מביא לידי ביטוי ירידה שהתקיימה בצבר הזמנות החברה בשנים קודמות (2014-2016).

נתח המכירות לייצוא בשנת 2017 עמד על 76% (24% לישראל), בהשוואה ל-77% בתקופה המקבילה אשתקד (23% לישראל).

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד בשנת 2017 על 70% (30% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-73% (27% לשוק האזרחי) בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בנתח המכירות לשוק האזרחי משקפת את הירידה בהכנסות החטיבות הצבאיות מול העליה בהיקף פעילות חטיבת בדק, בעיקר בתחום הסבות המטוסים.

הרווח הגולמי בשנת 2017 הסתכם בסך של 538 מיליון דולר (15.3% מהמכירות) בהשוואה ל-477 מיליון דולר (13.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווחיות הגולמית, בסך של 61 מיליון דולר, נובע בעיקר מעלייה ברווחיות בחטיבת בדק לאור העליה בהיקפי פעילות החטיבה וכן שיפור ברווחיות חטיבת כלי טיס צבאיים וחטיבת אלתא מערכות, בעיקר כתוצאה מהתאמת הערכות לגמר בפרויקטים לאור התקדמות הנדסית ו/או סיום אותם פרויקטים.

הוצאות המחקר והפיתוח בשנת 2017 הסתכמו בכ-182 מיליון דולר לעומת סך של כ-165 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (המהווים כ-5.2% וכ-4.6% מהמכירות, בהתאמה). הגידול נובע ברובו מגידול בהשקעה במו"פ ברמת כלל החברה.

הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בסך של 81 מיליון דולר (2.3% מהמכירות) בהשוואה להפסד נקי בתקופה המקבילה אשתקד בסך של 110 מיליון דולר, אשר נבע בעיקרו מרישום הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים בגין חתימה על הסכם הצמיחה כמוסבר לעיל.

הרווח נקי בנטרול הוצאות פרישה מוקדמת ("רווח נקי מתואם") בשנת 2017 עמד על 74 מיליון דולר (כ-2.1% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי מתואם בסך של 22 מיליון דולר (כ-0.6% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 52 מיליון דולר.

צבר ההזמנות בסוף שנת 2017 הסתכם בכ-11.2 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך של כ-9 מיליארד דולר בסוף 2016, גידול של כ-2.2 מיליארד דולר במהלך שנת 2017. 77% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 3.2 שנות פעילות.

תוצאות הרבעון הרביעי של 2017:

מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בסך של 984 מיליון דולר, בהשוואה ל- 948 מיליון  דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4%, הנובע ברובו מעליה במכירות חטיבת בדק מטוסים, חטיבת טילים וחלל וחטיבת אלתא מערכות. הגידול קוזז בחלקו על ידי ירידה במכירות חטיבת כלי טיס צבאיים וחטיבת כלי טייס אזרחיים.

נתח המכירות לייצוא ברבעון הרביעי עמד על 77% (23% לישראל), בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הרביעי עמד על 70% (30% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-75% ברבעון המקביל אשתקד (25% לשוק האזרחי).

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בסך של 161 מיליון דולר (16.4% מהמכירות), בהשוואה ל- 108 מיליון דולר (11.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם בסך של 41 מיליון דולר (4.2% מהמכירות), בהשוואה להפסד תפעולי של כ-6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו ברבעון הרביעי של שנת 2017, הסתכמו ב-63 מיליון דולר (6.4% מהמכירות), לעומת סך של כ- 51 מיליון דולר (5.4% מהמכירות) הוצאות מו"פ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 4 מיליון דולר (0.4% מהמכירות), בהשוואה להפסד נקי בסך 33 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהעליה ברווחיות הגולמית.

אולי יעניין אותך גם