אלביט מערכות ב-2017: צבר הזמנות של 7.6 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 3.38 מיליארד דולר

חברת אלביט מערכות הודיעה על תוצאות פעילותה בשנת 2017.. בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ״ל אלביט מערכות: "הפעילות העסקית שלנו מגוונת מבחינה גיאוגרפית ומתפלגת בצורה כמעט שווה בין צפון אמריקה, אירופה, ישראל ואסיה פאסיפיק, דבר המקנה מימד נוסף של יציבות לעסקינו"

אלביט מערכות ב-2017: צבר הזמנות של 7.6 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 3.38 מיליארד דולר

בצלאל (בוצי) מכליס (צילום: מאיר אזולאי)

אלביט מערכות הודיעה על תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי ובשנה שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2017. ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2017 הסתכמו בכ- 3.38 מיליארד דולר. צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 7.6 מיליארד דולר, לעומת צבר של 6.9 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2016. כ- 73% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2018 ו- 2019.

התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. הקיטון במכירת מערכות תקשו"ב נבע בעיקר כתוצאה מקיטון במכירת מערכות שליטה ובקרה ומערכות לא מאוישות (UAS) שנמכרו ללקוחות באמריקה הלטינית. מכירות מערכות יבשה גדל בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות לטנקים באירופה. מכירות מערכות אלקטרו-אופטיות גדל בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות מודיעין אוירי ומערכות ראית לילה באסיה-פסיפיק ומערכות הגנת מטוסים באזורים גאוגרפיים אחרים.

הכנסות לפי אזורי פעילות: הגידול במכירות באירופה נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות מערכות לרכב משורין ומערכות רדיו. הירידה במכירות באסיה פסיפיק נבע בעיקר מירידה במכירות מערכות בקרת אש לטנקים ו-UAS. הירידה במכירות באמריקה הלטינית נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מערכות שליטה ובקרה לטנקים. הגידול במכירות באזורים גאוגרפיים "אחרים" נבע בעיקר בשל הגידול במכירות UAS ומערכות הגנה למטוסים.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ״ל אלביט מערכות, ציין כי "שנת 2017 היתה שנה טובה נוספת עבור אלביט מערכות, הן מההיבט הפיננסי והן מההיבט האסטרטגי. בנוסף, סיימנו את השנה בתנופה עם מכירות רבעון רביעי שעברו את המיליארד דולר בפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו. אנו פועלים בסביבה עסקית איתנה. אנו רואים גידול בשורה של תקציבי ביטחון בעולם ועלייה בעדיפות שמקבלים תחומי המיקוד שלנו. הפעילות העסקית שלנו מגוונת מבחינה גיאוגרפית ומתפלגת בצורה כמעט שווה בין צפון אמריקה, אירופה, ישראל ואסיה פאסיפיק, דבר המקנה מימד נוסף של יציבות לעסקינו".    

מכליס הוסיף: "בייחוד אנו מרוצים מהגידול המתמשך בצבר ההזמנות שלנו שגדל השנה ב-11% וכולל מרכיב גדול יותר של פרויקטים לטווח ארוך, בהשוואה לשנים האחרונות. הגידול המתמשך בצבר ההזמנות לו היינו עדים ברבעונים האחרונים היתרגם לצמיחה במכירות של 6% ברבעון הרביעי, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כל אלו שיפרו את מיצובה של אלביט מערכות כספק בינלאומי מוביל של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשוק הבטחוני וביטחון הפנים."  

תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2017:

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב- 1,009.6 מיליון דולר, לעומת 953.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016.

הרווח הגולמי Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב- 288.7 מיליון דולר (28.6% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 288.5 מיליון דולר (30.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- US לרבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב- 283.5 מיליון דולר (28.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 280.8 מיליון דולר (29.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב- 72.5 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 67.0  מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ב- 81.2 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 88.8  מיליון דולר (9.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ב- 26.2 מיליון דולר (2.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 37.6 מיליון דולר (3.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון המשמעותי בהוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי לשנת 2017, נבע בעיקר בשל הערכה מחדש של התחייבויות הקשורות לרכישת נכסים ופעילויות בשנים קודמות.

הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 110.5 מיליון דולר (10.9% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי של 97.3 מיליון דולר (10.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב- 103.6 מיליון דולר (10.3% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 87.5 מיליון דולר (9.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ב- 9.7 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ- 9.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מיסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בסך של כ- 25.4 מיליון דולר, בהשוואה למסים בסך של כ- 9.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מיסים על הכנסה ברבעון הרביעי של 2017 כוללים עדכון נכסי מס נדחים בסך כ-10.9 מליון דולר כתוצאה מרפורמת המס בארה"ב. ברבעון הרביעי של 2016 הוצאות המיסים היו נמוכות יחסית בעיקר כתוצאה מסגירת שומות בגין שנים קודמות.

חלק החברה ברווח של חברות כלולות ושותפויות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 1.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ- 0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

חלק המיעוט ברווח ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 0.5 מיליון דולר בהשוואה ל- 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב- 86.1 מיליון דולר (8.5% מההכנסות), בהשוואה לרווח בסך של 77.7 מיליון דולר (8.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2017 היה 69.4 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 67.1 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות שנת 2017:

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2017 הסתכמו ב- 3,377.8 מיליון דולר לעומת 3,260.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2016.

התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. הקיטון במכירת מערכות תקשו"ב נבע בעיקר כתוצאה מקיטון במכירת מערכות שליטה ובקרה ומערכות לא מאוישות (UAS) שנמכרו ללקוחות באמריקה הלטינית. מכירות מערכות יבשה גדל בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות לטנקים באירופה. מכירות מערכות אלקטרו-אופטיות גדל בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות מודיעין אוירי ומערכות ראית לילה באסיה-פסיפיק ומערכות הגנת מטוסים באזורים גאוגרפיים אחרים.

הכנסות לפי אזורי פעילות: הגידול במכירות באירופה נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות מערכות לרכב משורין ומערכות רדיו. הירידה במכירות באסיה פסיפיק נבע בעיקר מירידה במכירות מערכות בקרת אש לטנקים ו-UAS. הירידה במכירות באמריקה הלטינית נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מערכות שליטה ובקרה לטנקים. הגידול במכירות באזורים גאוגרפיים "אחרים" נבע בעיקר בשל הגידול במכירות UAS ומערכות הגנה למטוסים.

עלות המכר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2017 הסתכמה ב- 2,379.9 מיליון דולר (70.5% מההכנסות) לעומת 2,300.6 מיליון דולר (70.6% מההכנסות) בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2016.

הרווח הגולמי Non-GAAP בשנת 2017 הסתכם ב- 1,020.1 מיליון דולר (30.2% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 990.8 מיליון דולר (30.4% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP-US לשנת 2017 הסתכם ב- 997.9 מיליון דולר (29.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 959.6 מיליון דולר (29.4% מסך ההכנסות) אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו בשנת 2017 הסתכמו ב- 265.1 מיליון דולר (7.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 255.8 מיליון דולר (7.8% מסך ההכנסות) אשתקד.

הוצאות שיווק ומכירה, נטו בשנת 2017 הסתכמו ב- 280.2 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 271.0 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות) אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו בשנת 2017 הסתכמו ב- 133.3 מיליון דולר (3.9% מסך ההכנסות), בהשוואה לסך של 151.4 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות) אשתקד. הקיטון המשמעותי בהוצאות הנהלה וכלליות, נטו בשנת 2017 נבע בעיקר מהערכה מחדש של התחייבויות הקשורות לרכישת נכסים ופעילויות בשנים קודמות בניכוי עליה בהוצאות שכר ונלוות שנבעו משינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו בשנת 2016 הסתכמו לסך של כ- 17.6 מיליון דולר. הסכום משקף רווח נטו שנבע מהערכת שווי מניות בשתי חברות בת ישראליות, הפועלות בתחום מערכות אנרגיה מתקדמות ובתחום התחבורה האזרחית, כתוצאה מהשקעות משקיעים חיצוניים.

הרווח התפעולי Non-GAAP בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 הסתכם בסך של כ- 347.9 מיליון דולר (10.3% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי בסך 322.6 מיליון דולר (9.9% מסך ההכנסות) בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

הרווח התפעולי לפי GAAP- US בשנת 2017 הסתכם ב- 319.3 מיליון דולר (9.5% מסך הכנסות) בהשוואה ל-299.0 מיליון דולר (9.2% מסך ההכנסות) בשנת 2016.

הסיבות העיקריות לשיפור ברווח התפעולי בשנת 2017 היו הגידול ברווח הגולמי בהשוואה לשנת 2016, והקיטון בשנת 2017 בהוצאות הנהלה וכלליות שנבע בעיקר בשל הערכה מחדש של התחייבויות הקשורות לרכישת נכסים ופעילויות בשנים קודמות.

הכנסות אחרות, נטו לשנת 2016 הסתכמו ב– 4.0 מיליון דולר ונבעו כתוצאה מרווח הון בגין מכירת נדל"ן שנרכש בשנים קודמות.

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 7,647 מיליון דולר, לעומת צבר של 6,909 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016. כ- 73% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2018 ו- 2019.

אולי יעניין אותך גם

The Air Force selected LIFT Airborne Technologies after Air Combat Command initiated the search for a next-generation helmet in 2022. After more than 30 years, aircrew Airmen can look forward to greater applicability and better fitting helmets for operators of all sizes, genders, and ethnicities. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Dana Tourtellotte)

חיל האוויר האמריקני מפתח קסדת טייס חדישה לטייסי קרב

ראשוני המשתמשים בקסדות החדשות יהיו טייסי מטוסי הקרב F-15E. הקסדה מפותחת בסיוע אלביט מערכות וחברת רוקוול קולינס