מערך הסייבר מפרסם תפיסה לאומית בסייבר להיערכות וניהול מצבי משבר

bigstockphoto

על מנת להתמודד עם משבר סייבר ביעילות, נדרש לבצע היערכות מקדימה, שתאפשר לנהל את המשבר באופן שיקטין את נזקיו והשלכותיו ויקצר את משכו. 
 
התפיסה הלאומית בסייבר להיערכות ולניהול מצבי משבר היא מסמך יסוד המגדיר עקרונות ודרכים לפעולה בנושא היערכות וניהול מצבי משבר במרחב הסייבר האזרחי. היא מעניקה מסגרת לשפה משותפת ולהעמקת שיתוף הפעולה בסייבר בנושא מצבי משבר, למשרדי הממשלה, לרגולטורים, לארגונים ממלכתיים העוסקים בתחום הסייבר ולכלל המשק.
כמו כן היא כלי לבניית תוכנית סייבר להיערכות ולניהול מצבי משבר, כל ארגון ברמתו, לשמירה על רציפות תפקוד והמשכיות העסקית, וכן מסייעת לבחינת מידת ההיערכות הארגונית בנושא. 
 
לנוכח השלכותיו החמורות של משבר סייבר,ומאחר שהוא אינו סוגיה טכנולוגית גרידא, התפיסה מיועדת למועצות מנהלים (דירקטוריונים), להנהלות של ארגונים, למנהלי הגנה בסייבר והיערכות לחירום ולאחראים לניהול סיכונים, רציפות תפקוד והמשכיות עסקית. התפיסה מיועדת גם למנהלי הגנה בסייבר והיערכות לחירום ולאחראים לניהול סיכונים, רציפות תפקוד והמשכיות עסקית.