כצפוי: הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את מיזוג אלביט-תעש

בדיקת המיזוג העלתה כי הוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות. בפרט נמצא כי החפיפה בין פעילויותיהן של אלביט ותעש היא שולית יחסית. גם החשש מהגברת התלות של משרד הביטחון באלביט מערכות, בפרט בכל הנוגע לאספקת מערכות לחימה לצבא היבשה, הופג

מאת תומר יעקבסון, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61808677