תע"א: גידול של 175 אחוז ברווח ברבעון הראשון

החברה פירסמה היום את דוחותיה, צבר ההזמנות עומד 8.6 מיליארד דולר

יו"ר דירקטוריון תע"א, יאיר שמיר

רווחי התעשייה האווירית גדלו ב-175 אחוז לעומת הרבעון המקביל בשנת 2010. החברה פירסמה היום את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2011. על פי הדוחות מכירות החברה ברבעון ראשון 2011 הסתכמו ב- 855 מיליון דולר בהשוואה ל- 769 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד גידול בשיעור 11%. המכירות לייצוא (80% מהמכירות) הסתכמו ב- 680 מיליון דולר, גידול בשיעור 9% בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2010. המכירות לשוק הצבאי הסתכמו בכ- 628 מיליון דולר, גידול של 8% לעומת רבעון ראשון בשנת 2010. המכירות לשוק האזרחי גדלו מ- 187 מיליון דולר ברבעון ראשון 2010 ל- 227 מיליון דולר ברבעון ראשון 2011, גידול של 21%, המעיד על התאוששות בפעילות האזרחית בעיקר בתחום של הסבות מטוסים בחטיבת בדק.

רווח גולמי ברבעון ראשון 2011 הסתכם ב- 113 מיליון דולר (13% ממכירות) בהשוואה ל 112 מיליון דולר (14% ממכירות) בתקופה מקבילה אשתקד ומשקף את השפעת תיסוף השקל בשיעור 6%.

רווח מפעולות רגילות לפני עלויות פרישת עובדים ברבעון ראשון 2011 הסתכם ב- 53 מיליון דולר (6% ממכירות) לעומת 35 מיליון דולר בתקופה מקבילה בשנת 2010 (5% ממכירות), גידול בשיעור 49%.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון נוכחי הסתכמו בכ- 33 מיליון דולר (4% מהמכירות) בדומה להשקעה בתקופה מקבילה בסך 32 מיליון דולר (4% מהמכירות). החברה רואה בהשקעות במחקר חשיבות עליונה כדי להבטיח את עתידה.

הוצאות שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון הראשון בשנת 2011 הסתכמו ב- 50 מיליון דולר (4% ממכירות) בדומה לתקופה מקבילה אשתקד (4% ממכירות). שמירה על היקף העלויות למרות התיסוף בשקל נובע מצעדי התייעלות וחיסכון בהם נוקטת הנהלת החברה.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון הראשון בשנת 2011 הסתכמו ב- 23 מיליון בהשוואה ל- 5 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. ההכנסות כללו רווח ממכירת האחזקות באלישרא מערכות.

הכנסות מימון, נטו ברבעון הראשון ב 2011 הסתכמו בסך 1 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון נטו ברבעון מקביל אשתקד בסך 10 מיליון דולר. הכנסות מימון כוללות הכנסות מעסקאות הגנה שנעשות כדי להקטין השפעת תיסוף השקל.

רווח נקי בתקופת הדיווח הסתכם ב- 46 מיליון דולר (5.4% ממכירות), בהשוואה ל- 17 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד (2.2% ממכירות). גידול בשיעור 175%.

צבר ההזמנות - מסתכם ב- 8.6 מיליארד דולר שהם למעלה משנתיים וחצי פעילות ומעיד על איתנותה של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 76 מיליון דולר.

עם פרסום הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2011, אמר יו"ר הדירקטוריון, יאיר שמיר: "הצמיחה בשיעור 11% במכירות מעידה על חוזקה של החברה. שיעור המכירות לשוק האזרחי גדל מ-24% בתקופה מקבילה ל-27% ברבעון הנוכחי ומסמן המשך התאוששות השוק האזרחי בתחום הפעילות של חטיבת בדק מטוסים. צבר ההזמנות בסך 8.6 מיליארד דולר, ש- 84% ממנו מיועד ללקוחות מחוץ למדינת ישראל, הוא בסיס איתן לפעילות החברה בשנים הבאות".

המנכ"ל, יצחק ניסן, אמר: " גם בשנת 2011 ממשיכה החברה להקצות משאבים בהיקפים גבוהים להבטחת עתידה של התעשייה האווירית בפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים מחד ובהוצאת עובדים לפרישה מוקדמת מאידך. הרווח הנקי של החברה בסך 46 מיליון דולר גבוה ב- 29 מיליון דולר מהרווח הנקי ברבעון מקביל אשתקד, למרות ששוק מטוסי המנהלים בו פועלת התעשייה האווירית עדיין בקשיים והחברה רושמת בגינו הפסדים, הנובעים מחוסר תעסוקה מלאה בתחום זה. החברה מתמודדת עם התנודתיות בשער החליפין של הדולר ותיסוף השקל, בשיעור 6%, על ידי ביצוע פעילויות להתייעלות, להקטנת עלויות ולשיפור הרווחיות בפרויקטים".

מ"מ הסמנכ"ל לכספים, ג'ינו פיפרנו-באר, ציין שהכנסות המימון הנובעות מעסקות הגנה וגידור מסייעות להקטין השפעת התיסוף על התוצאות העסקיות של החברה, ש- 80% מהכנסותיה מייצוא. יתרת המזומנים בקופת התעשייה האווירית בסך 1.75 מיליארד דולר מעידה על חוסנה הפיננסי של החברה ויכולתה להשקיע בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות.

You might be interested also