ראש הוועדה יהיה מחברי ועחו"ב

הכנסת החליטה לאשר תיקון לחוק לפיו ראש הוועדה המשותפת לתקציב משרד הביטחון יהיה מחברי ועדת החוץ והביטחון

חוק יסודות התקציב קובע כי תקציב משרד הביטחון יידון בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון. לפי תקנון הכנסת, כאשר קבועה בחיקוק סמכות להקים ועדה משותפת, ועדת הכנסת בוחרת את יו"ר הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה ששמה נזכר ראשון בחיקוק. לפי ההצעה שאושרה סופית, ישונה סדר שמות הוועדות בחוק כך שיושב ראש הוועדה המשותפת יהיה מחברי ועדת החוץ והביטחון, וזאת כהוראת שעה עד סוף שנת 2014.

בדברי ההסבר לקריאה הראשונה, נכתב כי "הוראה זו לא נכללה במפורש בתקנון הכנסת בעבר, אך הייתה מקובלת כנוהג שמותר לסטות ממנו. ואכן בכנסות האחרונות יושב ראש הוועדה המשותפת היה חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לפיכך ומאחר שלפי החוק, ועדת הכספים היא הוועדה ששמה מוזכר ראשון, יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון אמור להיות חבר ועדת הכספים. ואולם, הניסיון מלמד שיש חשיבות לכך שיושב ראש הוועדה יהיה בקיא בצורכי מערכת הביטחון. מובן כי ההיבט בתקציבי ימשיך לעמוד בלב הדיון בוועדה המשותפת, בין היתר הודות לחברותם של חברי ועדת הכספים החברים הוועדה המשותפת במספר שווה לחברי ועדת החוץ והביטחון."

You might be interested also