תוצאות התע"א בחציון ה-1 של 2014

ניתוח מיוחד של תוצאות החציון ה-1 של שנת 2014: הגידול בהכנסות, הקיטון החד ברווחיות והשינוי המשמעותי לרעה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת הם מסממני התקופה המורכבת בתחום הביטחון והכלכלה העולמיים

הכנסות התעשייה האווירית לחציון ה-1 של שנת 2014 הסתכמו ב-1.9 מיליארד דולר, גידול של כ-10% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2013. הגידול במכירות היה רוחבי וכלל את מרבית תחומי הפעילות של החברה קרי: בדק מטוסים, מערכות טילים וחלל (מט"ח), מוצרי האלקטרוניקה הצבאית, כלי טייס אזרחיים ואחר.

המכירות בתחום המט"ח הסתכמו ב-595 מיליון דולר (היוו 31% מהמכירות) גידול של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המכירות בתחום מוצרי האלקטרוניקה הצבאית הסתכמו ב-500 מיליון דולר (היוו 26% מהמכירות) גידול של 12% לעומת החציון ה-1 ב-2013. בהיבט הגיאוגרפי, מכירות החברה עלו בצורה מרשימה באסיה, בישראל ובצפון אמריקה, אך מאידך קטנו משמעותית באירופה. המכירות לאסיה הסתכמו ב-732 מיליון דולר (היוו 38% מהמכירות) גידול של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013. המכירות לצפון אמריקה הסתכמו ב-474 מיליון דולר (היוו 25% מהמכירות) גידול של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013. המכירות לישראל הסתכמו ב-422 מיליון דולר (היוו 22% מהמכירות) גידול של 9% בהשוואה לחציון ה-1 אשתקד.

מאידך המכירות לאירופה הסתכמו ב-189 מיליון דולר (היוו כ-10% בלבד מהמכירות לעומת 14% בחציון ה-1 ב-2014) קיטון בשיעור של 21% (51 מיליון דולר) לעומת החציון הראשון ב-2013. הגידול במכירות לווה במתן אשראי גבוה יותר ללקוחות. יחס ימי הלקוחות בתקופה הנסקרת 55 יום לעומת 48 יום בשנת 2013. הרווח הגולמי הסתכם ב-262 מיליון דולר (ושיעורו 14% בהשוואה ל-15% בחציון ה-1 של 2013) קיטון של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם ב-33 מיליון דולר (שיעור של 2% מהמכירות לעומת 3% בחציון ה-1 של 2013) קיטון של 35% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013. הירידה ברווח התפעולי נבעה כתוצאה מעלייה בהוצאות התפעוליות הכוללות: הוצ' מו"פ גידול של 8% (היוו 4.3% מההכנסות לעומת 4.4% בחציון ה-1 של 2013), הוצ' מכירה ושיווק גידול של 11%, והוצ' הנהלה וכלליות גידול של 10%. שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות ביחס להכנסות עמד על 4.1% בשני החציונים הנסקרים.

לשם השוואה שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות באלביט מערכות עמד על 5% בתקופה הנסקרת ו-4.3% בחציון הראשון של 2013. נראה כי יחס היקף עלויות ההנהלה וכלליות הגבוה יותר באלביט מערכות מיוחס לעובדה כי החברה נסחרת בארה"ב ולפיכך עלויות היועצים המקצועיים והרגולציה שלה גבוהים יותר מאשר הוצאותיה של תע"א בישראל.

הוצאות המימון לששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-23 מיליון דולר (היוו 1.2% מההכנסות) בהשוואה ל-29 מיליון דולר (היוו 1.7% מההכנסות) בחציון המקביל ב-2013. תעשייה אווירית סיימה את ששת החודשים הראשונים של השנה ברווח נקי של 21 מיליון דולר (היוו 1% מההכנסות) לעומת רווח נקי של 37 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים ב-2013, קיטון של 43%.

התשואה להון בשני החציונים הנסקרים היא 1%, תשואה זו נמוכה ביחס לתשואה להון באלביט מערכות (4% בתקופות הנסקרות). החברה מדגישה כי פעילותה ותוצאותיה מושפעים ישירות מתקציבי הביטחון וצורכי הביטחון העולמיים, המצב הכלכלי העולמי וכן מאירועים גיאופוליטיים בינלאומיים ומיחסיה הדיפלומטיים של מדינת ישראל עם מדינות אחרות.

כלומר, השלכות המשבר העולמי, הצמצום בתקציבי הביטחון, המצב הגיאופוליטי המורכבת והתחרות החזקה בענף משפיעים ישירות על תוצאותיה. ואכן, מעבר לירידה החדה ברווחיות, צבר ההזמנות של תע"א בתום יוני 2014 עמד על 9.7 מיליארד דולר, סכום הגבוה בכ-58% מצבר ההזמנות של אלביט מערכות במועד זה, אך נמוך בכ-2.6% מהצבר של תע"א בתום דצמבר 2013.

תע"א סיימה את ששת החודשים הראשונים של השנה בגרעון תזרימי תפעולי בסך 338 מיליון דולר, זאת בהשוואה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 550 מיליון דולר בתום שנת 2013. ההרעה הניכרת בתזרים המזומנים מצביעה על הקשיים הרבים של החברה והצורך להתמודד עם אתגרים מורכבים ביותר על מנת לשמר ולשפר את הרווחיות, התשואה להון ותזרים המזומנים. יהיה מעניין לעקוב כיצד החברה מתכוונת להתמודד עם תקופה מאתגרת זו ביחס לתוצאותיה שלה ובהשוואה גם לחברות אחרות בענף בארץ ובעולם.

***
דוד לודבינובסקי, רואה חשבון, בעל תואר שני במימון בינלאומי. מנכ"ל ובעלים של אינביז חברה לייעוץ פיננסי inbiz Ltd

You might be interested also