חילן רוכשת את נס ישראל

בהודעה לבורסה הודיעה חילן כי היא רוכשת את נס ישראל בסכום של 42 מליוני דולרים. העסקה אינה כוללת את היחידה הביטחונית (TSG) ואת פעילות הסליקה הפנסיונית

אבי באום, מנכ"ל חילן בע"מ

חברת חילן בע"מ מודיעה על רכישה של ההחזקות בחברת נס. לפי ההסכם, תרוכז עד למועד השלמת העסקה כלל פעילות נס בישראל, למעט פעילות החטיבה הביטחונית ופעילות הסליקה הפנסיונית, וזאת בתמורה ל- 42 מיליון דולר (בכפוף להתאמות).

במועד ההשלמה תימצא בחברה הנרכשת עיקר פעילותה של נס בישראל, למעט פעילות החטיבה הביטחונית, המסלקה הפנסיונית ופעילויות נלוות נוספות (שיועברו מהחברה הנרכשת למוכרת עד למועד ההשלמה). לצורך כך, נקבע בהסכם הרכישה כי במהלך התקופה שבין מועד חתימת הסכם הרכישה ועד למועד ההשלמה, יפעלו החברה הנרכשת והמוכרת לכך שהחברה הנרכשת תמכור למוכרת את פעילות החברה הנרכשת בתחום הביטחוני ובתחום הסליקה הפנסיונית ופעילויות נלוות נוספות (ביחד: "הפעילות שאינה מועברת"). במסגרת מכירת הפעילות שאינה מועברת, יועברו למוכרת כל הנכסים, ההתחייבויות הזכויות, ההסכמים הרלוונטיים והעובדים הקשורים לפעילות שאינה מועברת.

בנוסף, במסגרת העסקה וכתנאי להשלמתה, התחייבה המוכרת לפעול לכך שעד למועד השלמת העסקה יבוצע ויושלם מיזוגן לתוך החברה הנרכשת של כל החברות הבנות הפרטיות של החברה הנרכשת, שהינן בבעלותה המלאה, הפועלות בתחום שירותי המחשוב (להלן: "החברות הבנות הנרכשות"), באופן שבמועד השלמת העסקה, לאחר מכירת הפעילות שאינה מועברת ומיזוג חברות הבנות הנרכשות לתוך החברה הנרכשת, תרוכז כל הפעילות הנרכשת במסגרת תאגידית אחת של החברה הנרכשת.

במסגרת העסקה תאפשר החברה למנכ"ל החברה הנרכשת, שחר אפעל, לרכוש במועד השלמת העסקה או בסמוך לאחריה עד 10% מההחזקות (או בזכויות להחזקות) בחברה הנרכשת, וזאת בתנאים אשר יסוכמו בינו לבין החברה.

השלמת מיזוג החברות הבנות הנרכשות לתוך החברה הנרכשת, כפי שנקבע בהסכם הרכישה, קבלת אישורים הנדרשים למכירה על ידי החברה הנרכשת של הפעילות שאינה מועברת, והשלמת מכירת הפעילות שאינה מועברת למוכרת, בהתאם לתנאי הסכם הרכישה. החברה תוכל לוותר על התקיימות תנאי זה במועד ההשלמה ובלבד שיושגו עד למועד ההשלמה האישורים הנדרשים על פי דין למכירת הפעילות שאינה מועברת.

במקרה כאמור, היה ולא תושלם מכירת כלל הפעילות שאינה מועברת עד למועד ההשלמה, נקבע כי הפעילות שאינה מועברת שהעברתה למוכרת טרם הושלמה תיוותר במידת הנדרש בחברה הנרכשת ויערך מנגנון התחשבנות "גב אל גב" בין החברה הנרכשת למוכרת לתקופה שעד להשלמת ההעברה.

הסכם הרכישה כפוף להתקיימות תנאים מתלים וזאת עד ליום 30 בנובמבר 2014. בשלב זה טרם נקבע הרכב מקורות המימון לעסקה.

You might be interested also