התקדמות בהפרטת תעש

רשות החברות פנתה למספר בנקי השקעות בינלאומיים במטרה לאתר משקיעים פוטנציאליים. במקביל מכינים בתעש תכנית להתאמת החברה לעידן שאחרי המכירה כולל תכנית פרישה מידית של כ- 1,200 מעובדי מהחברה והתמקדות במוצרים רלוונטים לשדה הקרב העתידי

משגר רקטת אקסטרה של תעש

תהליך הפרטת התעשייה הצבאית אושר לפני מספר חודשים בהחלטת ממשלה ובועדת הכספים של הכנסת בתמיכת כל הגורמים הרלוונטיים וביניהם: הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, דירקטוריון והנהלת החברה, ההסתדרות והעובדים. לאחר אישור תהליך ההפרטה נחתמו מול ועד העובדים וההסתדרות הסכמים היסטוריים שבבסיסם עומדת הסכמת כל הצדדים להפרטת החברה ומוסדרים התנאים לעובדים.

בהמשך לפניה זו – תפרסם רשות החברות בתחילת שנת 2015 מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית ותהליך קבלת הצעות מקדמיות שיועברו לבחינת רשות החברות ומשרד הביטחון לאישור ראשוני של המעוניינים אשר יאושר להם להיכנס לחדרי המידע שיפתחו בעוד מספר חודשים.

בפגישת צוות התיאום להפרטת התעשייה הצבאית אמר מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב: לאחר שנים ארוכות, אנו מתקדמים היום בצעד משמעותי למכירת התעשייה הצבאית- כחברה אטרקטיבית לרוכשים, ואשר תפעל לאחר מכירתה כחברה ביטחונית בשוק תחרותי. מכירת החברה, במסגרת מדיניות הממשלה למכור ולהנפיק חברות תסייע בשיפור החוב הלאומי של מדינת ישראל .

יו"ר תעש, אלוף (מיל') אודי אדם ציין כי הפרטת התעשייה הצבאית מתקדמת כמתוכנן ומצויה בנקודת אל חזור. בשנת 2016 תעש מערכות תפעל כחברה ביטחונית עסקית בבעלות פרטית, שתתמקד בתחומי ליבה בהם יש לחברה מובילות טכנולוגית מותאמת לשוק דינאמי ומשתנה. יעדה המרכזי של החברה הוא לממש את ההפרטה בערך כספי גבוה למדינת ישראל - תוך מתן ביטוי ליכולות הטכנולוגיות של החברה, למוקדי הידע ולאיכות המשאב האנושי.

בחודשים אחרונים תעש נערכת במבנה ארגוני חדש המותאם למצבת כח האדם המוקטן של החברה. בכל חודש פורשים מהחברה כ- 100 עובדים כאשר עד סוף שנת 2014 יפרשו מהחברה כ- 600 עובדים.

ממשלת ישראל אשרה את הפרטת התעשייה הצבאית בחודש דצמבר 2013. האישור ניתן בהמשך למתווה העקרוני שאושרה בועדת שרים לעינייני הפרטה בסוף חודש נובמבר (27.11.13). על פי מתווה ההפרטה תעש תופרט כמקשה אחת למעט הפעילות המסווגת שתישאר בידי המדינה.

מתווה ההפרטה מגדיר את המחויבות העמוקה של ממשלת ישראל לתעשייה הצבאית- גם לאחר ההפרטה. מתווה ההפרטה קובע כי משרד הביטחון מתחייב לבצע רכש שנתי רחב היקף מתעש עד לשנת 2018 בהיקף כספי של 550 מיליון שקל בשנה בהתאם לפירוט שנקבע במתווה ההפרטה.

ממשלת ישראל הכריזה על צו אינטרסים חיוניים בחברה המחייב את הבטחת קיומם של תחומי הפעילות, שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל ומניעת חשיפה או גילוי של מידע מטעמים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. בנוסף, מתווה ההפרטה מטיל מגבלות על החזקה, רכישה והעברת השליטה בחברה. כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לסיווג ביטחוני של משרד הביטחון ויפעלו תחת הוראות המשרד בענייני ביטחון ויחסי החוץ של המדינה- כפי שחל על חברות ביטחוניות הפועלות במדינת ישראל.

בהתאם לצו האינטרסים הביטחוניים שמצורף להחלטת ההפרטה, יוכלו להשתתף בהליך המכירה של החברה יחידים שהינם תושבי ואזרחי ישראל, או חברות ישראליות בלבד. יחד עם זאת, תותר השתתפות עקיפה של זרים ושל חברות זרות, כבעלי מניות, בשיעור של עד 90%, בחברה ישראלית שתתמודד על רכישת תעש. החלטת ההפרטה מתנה את ההשתתפות המכרז ואת רכישת החברה בקבלת אישורים והיתרים ע"י משרד הביטחון, כמו-כן צו האינטרסים קובע מגבלות נוספות לגבי השליטה והניהול של החברה לאחר ההפרטה,ומכפיף את החברה שתופרט לסמכויות הממונה על הביטחון במשרד הביטחון- כמקובל לגבי החברות הביטחוניות הגדולות.

עיקריה של הצעת המחליטים קובעים:

1. תעש עוברת לנגב - פעילות הייצור של חברה תעבור ממתחם תעש ברמת השרון למתחם תעש ברמת בקע עד לא יאוחר משנת 2022.

2. תוקם חברה חדשה, "תעש מערכות" – אליה תועבר ובה תרוכז פעילותה העסקית של החברה - והיא זו שתופרט ללא משקולות העבר וחובותיה למדינה.

3. הקמת חברה ממשלתית חדשה נוספת, "תומר" – שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש שלא תופרט.

4. הפרדה בין מחויבויות הנובעות מפעילות עבר של התעשיה הצבאית לבין הפעילות העסקית. המדינה תטפל בסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בזיהום קרקעות, תכנון הקרקעות שיפונו וכיו"ב)

מתווה ההפרטה כולל צעדים משמעותיים לשיפור מצבה העיסקי של החברה:

· שינוי מבנה ארגוני בחברה הכולל צמצום יחידות, ביטול תפקידים מקבילים ועוד.פרישה מידית של כ- 1,200 מעובדי מהחברה.

· חתימה על הסכם רכש ארוך טווח מול משרד הבטחון - על פי ההסכם, ירכוש משרד הביטחון בתעש תחמושת בסך של 550 מיליון שקל לשנה, במשך 5 שנים, על מנת לשמר את קווי הייצור.

· תעש גיבשה תכנית עסקית ומתמקדת בתחומים המהווים מנועי צמיחה שבהם לחברה יתרון יחסי תוך שותפות מלאה עם צה"ל ומערכת הביטחון בעיצוב תפיסות הפעלה.

התמקדות בחימוש מדוייק רב מימדי. מיגון רב תחומי. ניוד קרבי מותאם תפיסות הפעלה. מרכז ארצי לחרום חילוץ והצלה כולל מענה טכנולוגי לאיתור, זיהוי, מיפוי וניטור הלוחמה התת קרקעית.  לוחמה רישתית.

You might be interested also