התע"א: עלייה בצבר ההזמנות

החברה הציגה את הדוחות הכספיים לשנת 2013. לצד עלייה בצבר ההזמנות וביצועי שיא במכירות, ירידה בפעילות תחזוקת המטוסים

התעשייה האווירית פרסמה את דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013. החברה מציגה היקפי שיא במכירות, לצד עלייה ברווח הגולמי וגידול בצבר ההזמנות, וזאת לצד החולשה בפעילות תחזוקת המטוסים והסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען.

רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית: "התעשייה האווירית מסכמת שנה של עשייה משמעותית בשווקים שהינם מאתגרים ומורכבים. הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם והלחצים בשווקים הגלובליים, יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, ממשיכים להציב בפנינו אתגרים לא פשוטים, בעיקר לאור היותנו חברה ממוקדת ייצוא שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. החרפת הירידה בשער הדולר בשנת 2013 ובתחילת שנת 2014 פוגעת, ואף צפויה להמשיך לפגוע, בכושר התחרות של החברה. אנו גם ממשיכים להתמודד עם ההאטה בפעילות האזרחית של התעשייה האווירית.

"למרות ששנת 2014 צפויה להיות שנה מאתגרת בהיבט המאקרו כלכלי בכלל, ובהיבטים הקשורים לתחום פעילותינו בפרט, אנו מסכמים את 2013 עם עליה גדולה בהיקפי המכירות, ועם צבר מרשים השווה בערכו ל-2.8 שנות פעילות, הכולל חוזים איכותיים ואסטרטגיים שמהווים בסיס איתן להמשך צמיחתה של החברה. במהלך שנת 2013 ביצעה החברה גיוס מוצלח של אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד ₪ ששיקף את האמון והביטחון של המשקיעים בחברה”.

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית: "למרות האתגרים העסקיים שעימם התמודדה החברה בשנת 2013 וממשיכה להתמודד עימם בשנת 2014, בכללם הקיצוץ המתמשך בתקציבי הביטחון בישראל ובחלק ממדינות היעד שלנו, מציגה התעשייה האווירית מאזן יציב, צמיחה וגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. הנתונים מצביעים על איתנותה הפיננסית של החברה ועל יכולתה להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו מחד וניצול ההזדמנויות העסקיות שצפויות מאידך. ברמה הניהולית ביצענו ואנו ממשיכים לבצע שינויים בתמהיל כוח האדם של החברה לרבות ריענון השדרה הניהולית. אנו ממשיכים לפעול כל העת להרחבה וביסוס של נוכחותנו ופעילותנו בשווקי היעד, במיוחד בדרום מזרח אסיה ובדרום אמריקה, תוך שימת דגש מיוחד על האצת הפעילות בכל הקשור לרכישות ושיתופי פעולה גלובליים.

"שנת 2013 היוותה ציון דרך נוסף במיצובה של החברה כמוקד ידע מוביל בחזית הטכנולוגיה של מדינת ישראל. בתחילת 2014, בוצע ניסוי נוסף מוצלח במיוחד במערכת חץ 3, במהלך השנה שוגר בהצלחה הלוויין עמוס 4, לוויין מורכב ופורץ דרך בתחומו, ונמשך פיתוחם של עמוס 6 ושל מספר לווייני תצפית. התעשייה האווירית ממשיכה להיות גם בחוד החנית של ההגנה הרב שכבתית של ישראל: עם המובילות המתמשכת בתחום המכ"מ כחלק ממערכות ה"חץ" 2 ו-3, "שרביט", ו"כיפת ברזל".

מכירות החברה בשנת 2013 הסתכמו בסך של 3,642 מיליון דולר בהשוואה ל- 3,338 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 9%. הגידול במכירות נבע מעלייה בפעילות כלל חטיבות החברה, למעט חטיבת בדק מטוסים, ובעיקר חטיבת כלי טייס אזרחיים, חטיבת כלי טיס צבאיים וחטיבת מערכות טילים וחלל. עליה זו קוזזה על ידי ירידה חדה במכירות בחטיבת בדק מטוסים (בעיקר בתחום הסבות מטוסים). נתח המכירות לייצוא בשנת 2013 עמד על 73% (27% לישראל), בהשוואה ל-76% בשנת 2012 (24% לישראל).

הגידול בשיעור המכירות לשוק המקומי מיוחס ברובו לרישום הכנסות בגין שיגור הלוויין עמוס 4 ומסירתו ללקוח. נתח המכירות לשוק הצבאי עמד ב-2013 על 73% (27% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-74% בשנת 2012 (26% לשוק האזרחי). הגידול בשיעור המכירות לשוק האזרחי נובע מעליה בפעילות חטיבת כלי טיס אזרחיים ומשיגור ומסירה של לוויין עמוס 4. הרווח גולמי בשנת 2013 הסתכם בסך של 522 מיליון דולר (14.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 508 מיליון דולר (15.2% מהמכירות) בשנת 2012.

הגידול ברווחיות הגולמית נבע מגידול במכירות כלל החברה וממעבר חטיבת כלי טיס אזרחיים לרווחיות גולמית אשר קוזז בחלקו במעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק עקב הקיפאון בשוק הסבות המטוסים. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שע"ח של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק ומרישום הכנסות בגין פרויקטי פיתוח בשלבי ביצוע מוקדמים לפי שיטת מרווח אפס.

הוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2013 הסתכמו בסך של 180 מיליון דולר (4.9% מהמכירות) בהשוואה ל- 156 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד (4.7% מהמכירות), גידול של 15% הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות המחקר והפיתוח ממקורות עצמיים. הכנסות אחרות, נטו – בשנת 2013 רשמה החברה במסגרת הכנסות אחרות, רווח חד פעמי בסכום של 19 מיליון דולר שנבע בעיקרו מאיחוד לראשונה של חברה מוחזקת.

הרווח התפעולי בשנת 2013 הסתכם בסך של 84 מיליון דולר (2.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 79 מיליון דולר (2.4% מהמכירות) בשנה קודמת, גידול של 6%. הגידול ברווח התפעולי מייצג, עלייה בהכנסות אחרות, נטו כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברה מוחזקת וירידה בעלויות פרישה מוקדמת אשר קוזזו על ידי גידול בהוצאות המו"פ. ה-EBITDA הסתכם ב-199 מיליון דולר בהשוואה ל- 190 מיליון דולר בשנת 2012, גידול של 5%. הוצאות מימון נטו בשנת 2013 הסתכמו בסך של 23 מיליון דולר בהשוואה להכנסות מימון נטו בסך 12 מיליון דולר בשנה הקודמת. חלק החברה בהפסדי/רווחי חברות כלולות – בשנת 2013 נרשם הפסד מחלק הקבוצה בחברות כלולות בסך של כ-10 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 2 מיליון דולר אשתקד, עיקר ההפסד מיוחס לחברות כלולות בתחום הסבת מטוסים.

צבר ההזמנות לסוף השנה הסתכם ב-10 מיליארד דולר (מתוכו 3 מיליארד למכירה בשנת 2014), בהשוואה לצבר בסך 9.6 מיליארד דולר בסוף 2012. 85% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 2.8 שנות פעילות.

You might be interested also