התע"א: עלייה במכירות ברבעון ה-3

החברה פרסמה את נתוני הרבעון השלישי של שנת 2014. הנתונים מראים עלייה בהיקף המכירות, עלייה ברווח הגולמי וברווח התפעולי

רפי מאור, יו"ר דירקטוריון תע"א (צילום: תע"א)

התעשייה האווירית פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2014. על פי הנתונים היקף מכירות עמד על 934 מיליון דולר, לעומת 930 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עוד עולה כי נרשמה עליה של 52% ברווח הגולמי: 163 מיליון דולר, לעומת 107 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ועלייה ברווח התפעולי: 63 מיליון דולר, לעומת 25 מיליון דולר. עיקר הגידול נובע מצמיחה בתחום מטוסי המנהלים ומערכות המכ"מ, ומביטול חלקי של הפרשה לעלויות שכר. צבר ההזמנות עמד על היקף של 9.4 מיליארד דולר, המהווה כ-2.5 שנות פעילות.

רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית אמר כי "התעשייה האווירית ממשיכה לפעול בשווקים גלובליים מאתגרים ומורכבים ומתמודדת עם הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. ברבעון החולף טרם באה לידי ביטוי ההשפעה החיובית של העלייה בשער החליפין של הדולר ויחד עם זאת, החברה מציגה מכירות יציבות, וזאת בין היתר בזכות התמהיל הרחב של המוצרים ומגוון השווקים אליהם אנו פונים, גם בשוק הביטחוני וגם באזרחי. על אף האתגרים, מסכמת התעשייה האווירית את הרבעון השלישי עם שמירה על היקף ההכנסות, תוך שהיא מגדילה את ההשקעה במחקר ופיתוח ממקורות עצמיים. אנו נמשיך למקד מאמצים בפיתוח ובהרחבת עסקי החברה ויכולותיה".

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית הוסיף: "למול כל האתגרים, אנו מסכמים רבעון המשקף עליה משמעותית בפרמטרים התפעוליים, כולל גידול של פי 2.5 ברווח התפעולי. עליית שער החליפין של הדולר במהלך הרבעון החולף הייתה סימן חיובי עבור החברה ש-80% ממכירותיה הינן לייצוא, אך יחד עם זאת הרווח הנקי קטן בשל רישום הוצאות מיסים נוספות של כ-30 מיליון דולר בגין הפרשי שער חליפין. חשוב לציין כי סוגיה זו היא ייחודית לתעשייה האווירית, שמדווחת על בסיס שקלי, בניגוד לחברות מוטות ייצוא אחרות הרשאיות לדווח על בסיס דולרי. אנו גם ממשיכים להתמודד עם עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ועם דחייה בהתקשרויות חדשות, הגורמים לתזרים מזומנים שלילי ברבעון". 

כאמור,  מכירות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-934 מיליון דולר בהשוואה ל 900 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%. עיקר הגידול במכירות ברבעון משקף עליה בפעילות חטיבת בדק, חטיבת אלתא וחטיבת כלי טייס אזרחיים. שיעור המכירות ליצוא ברבעון השלישי עמד על 77% (לישראל 23%), בהשוואה ל-68% (לישראל 32%) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-163 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של כ- 17.5%) בהשוואה לכ-107 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של כ-11.5%) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-52%. הגידול ברווחיות הגולמית ובשיעור הרווחיות הגולמית מוסבר בעיקרו מגידול הרווחיות בחטיבות הצבאיות ומגידול בפעילות החטיבה האזרחית בתחום מטוסי המנהלים, בין היתר כתוצאה מביטול הפרשה לעלויות שכר בסך של 24 מיליון דולר בגין חתימת הסכם שכר ברבעון.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-46 מיליון דולר בהשוואה לכ-41 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים 4.9% ו-4.4% מהמכירות, בהתאמה). זוהי עלייה של כ-5 מיליון דולר, המהווה כ-12%, הנובעת מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות מחקר ופיתוח ממקורות עצמיים.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-63 מיליון דולר (6.7% מהמכירות) בהשוואה לכ-25 מיליון דולר (2.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 38 מיליון דולר, המהווה 152%, הנובע בעיקרו מגידול ברווח הגולמי.

צבר ההזמנות ליום 30 לספטמבר 2014 הסתכם בסך של 9.5 מיליארד דולר בהשוואה לצבר בסך של 10 מיליארד דולר בתחילת השנה, קיטון בשיעור 5%. כ-41% מהצבר מיועד למכירה בשנים 2014-2015. 83% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל.

You might be interested also