דור 4 בישראל? בזק מפנה תדרים

שר התקשורת גלעד ארדן: "התדרים שיפונו יאפשרו לקדם את הדור הרביעי ובכך להציע לצרכנים שירותים נוספים וחוויית גלישה שאיננו מכירים כיום"

photo by: shutterstock.com

משרד התקשורת הורה לחברת בזק לפנות תדרים שיועדו להפעלת מערכות רדיו טלפון כפרי ושכונתי (רד"ט) לטובת השקת הדור הרביעי. לפי ההחלטה, על חברת בזק לפנות תדרים לטובת הקצאת תדרים לדור הרביעי תוך שישה חודשים.

מערכות הרד"ט הן מערכות ישנות ומוגבלות שבזק החלה להפעיל לפני כ- 18 שנים, כדי לספק שירותי טלפוניה לאזורים מרוחקים שטרם נפרסה בהם תשתית קווית, ובהם עלות הפריסה גבוהה במיוחד. היום, מספר המנויים של מערכות אלה, שאינן מאפשרות לספק שירותי פס רחב, הולך ומתמעט, ועומד על כ- 2,000 בלבד.

מערכות אלו, עושות שימוש בפס תדרים ברוחב 6 מה"ץ בתחום ה- 1800 מה"ץ ובפסי תדרים ברוחב כולל של 22 מה"ץ בתחום ה- 2600 מה"ץ, תחומים המיועדים בעיקר לטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת מתן שירותי דור 4.

בשנים האחרונות חלה עלייה בביקוש להקצאת תדרים בתחומים בהם פועלות המערכות, בדגש על שירותי דור רביעי. לאור זאת, ולאור האפשרויות השונות העומדות בפני בזק, בבואה לספק שירותי טלפוניה, הפך השימוש של בזק בתדרים לצורך הפעלת מערכות הרד"ט, ללא יעיל, בעיקר בהשוואה לשימוש שניתן לעשות בהם היום לצורך מתן שירותי דור 4.

על כן, החליט משרד התקשורת להורות לחברה להפסיק השימוש במערכות ובתדרים האמורים, וזאת בתוך שישה חודשים, המהווים להערכת המשרד את פרק הזמן שיידרש לחברה כדי להתחיל לספק את השירותים למנויים באמצעות מערכות חלופיות.

המשרד סבור כי אין מקום לפצות את בזק ולממן את העלויות הכרוכות במתן השירותים באמצעות המערכות החלופיות. זאת, בין השאר לאור העובדה שבזק מחויבת לספק את כלל שירותיה לכלל מנוייה באופן מלא ושוויוני, ובכלל כך שירותי פס רחב. ואולם, בפועל בזק אינה מספקת שירותי פס רחב למנויי הרד"ט כפי שמספקת לכלל מנוייה. האפשרות שניתנה לחברת בזק לאספקת שירותיה על בסיס תשתית אלחוטית עת שהוקצו לה תדרי הרד"ט, הייתה בבחינת הקלה משמעותית, חריג שבחריג, לצורך מתן שירותים למנויים שבאותה עת לא יכלו ליהנות משירותים אלה ללא פריסת תשתית קווית עד הבית.

ספקטרום התדרים הוא משאב ציבורי חשוב והוא משאב מוגבל, בפרט בתחום תדרים זה, ולכן האינטרס הציבורי מחייב להקצתו ביעילות. כיום, קיים קונצנזוס נרחב בעולם כי פיתוח תשתית פס רחב מתקדמת, המאפשרת תקשורת נתונים בהיקף רחב, מניב תועלות כלכליות חברתיות חשובות. מחקרים רבים שנערכו על השפעות הגידול בחדירה ובשימוש בפס הרחב הובילו למסקנה כי פריסת תשתיות האינטרנט מקבילה במשמעותה להקמת תשתיות לאומיות כדוגמת כבישים, מים וחשמל וביכולתה להביא לפיתוח כלכלי לאזור השירות.

בנוסף קיימות תועלות ייחודיות לדור 4, שמשמש את הפס הרחב הנייד, בהשוואה לפס הרחב הנייח. תועלות אלה נובעות מהיתרון שבאפשרות לספק שירותי פס רחב ניידים. בין השאר, ניתן למנות בהקשר זה שימושים עסקיים; פיתוח ושיפור של שירותים לציבור; חווית שימוש ונוחות למשתמש הקצה.

בתוך שנה וחצי ממועד החלטה זו, ולא יאוחר מיום 11.8.2015, על חברת בזק לספק למנויים להם ספקה עד כה שירותים באמצעות מערכות הרד"ט, את כלל השירותים שמספקת החברה למנוייה. על החברה להעביר למשרד דיווח בדבר האופן שבו יסופקו שירותיה למנויים שמקבלים כיום שירותים באמצעות מערכות הרד"ט בתום המועדים האמורים, וזאת עד ליום 11.3.2014.

You might be interested also