דוחות אלביט: ניתוח מיוחד

אלביט מערכות רשמה שיפור בהכנסות לצד שינוי בתמהיל הפעילות ויעדי המכירה. השיפור ברווחיות לצד הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. דגשים למעקב עתידי אחר הפעילות העסקית והאתגרים הביטחוניים, הכלכליים והפיננסיים

הכנסות אלביט מערכות בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו בכ-2.1 מיליארד דולר גידול של 3.4% (69 מיליון דולר) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

המכירות ברבעון ה-3 הסתכמו ב-731 מיליון דולר, גידול של 7.8% (53 מיליון דולר) בהשוואה לרבעון המקביל ב-2012. שיעור הרווח הגולמי לתשעת החודשים הראשונים של 2013 הוא 29% בהשוואה ל-28% בתקופה המקבילה ב- 2012.

השיפור במכירות לווה בשינוי תמהיל הפעילות והיעד הגאוגרפי. שינוי הפעילות התבטא בגידול בשיעור 7% (56 מיליון דולר) במכירות מערכות אוויר (המהווים כ-40% מהמכירות), גידול בשיעור 14% (95 מיליון דולר) במכירות מערכות C4ISR (המהווים כ-37% מהמכירות) וגידול בשיעור 8% (16 מיליון דולר) במערכות אלקטרו אופטיקה (המהווים כ-11% מהמכירות).

לעומתם, נרשם קיטון בשיעור 26% (69 מיליון דולר) במכירות מערכות קרקע (המהווים כ-13% מהמכירות) וקיטון בשיעור 29% (27 מיליון דולר) במכירות אחרות. השינוי הגיאוגרפי התבטא בגידול בשיעור של 32% (115 מיליון דולר) במכירות לישראל (היוו כ-22% מהמכירות), גידול בשיעור של 20% (35 מיליון דולר) במכירות לאמריקה הלטינית (היוו כ-10% מהמכירות) וגידול בשיעור 8% (30 מיליון דולר) במכירות לאירופה (היוו כ-19% מהמכירות).

מאידך חל קיטון בשיעור 5% (33 מיליון דולר) במכירות לארה"ב (היוו כ-30% מהמכירות), קיטון בשיעור 16% (66 מיליון דולר) במכירות לאסיה (היוו כ-17% מהמכירות) וקיטון בשיעור 21% (12 מיליון דולר) במכירות ליעדים שונים אחרים (היוו כ-2% מהמכירות). מגמת השיפור בהכנסות לוותה בשיפור ניכר ביעילות התפעולית.

סך הוצאות התפעול המורכבות: מהוצאות מו"פ, מהוצאות מכירה ושיווק ומהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-422 מיליון דולר, קיטון בשיעור של 5% (22 מיליון דולר) בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים ב-2012. הוצאות המו"פ בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-157 מיליון דולר, קיטון של 5% (9 מיליון דולר) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון ה-3 חל שינוי מגמה והוצאות המו"פ עלו בשיעור 6.5% (3 מיליון דולר) לעומת הרבעון המקביל ב- 2012.
 
מעניין יהיה לעקוב אחר המגמה בשינוי הוצאות המו"פ בתום השנה ובשנים הבאות וההשפעה האפשרית מכך על מגמת המכירות ושעורי הרווחיות העתידיים. הוצאות המכירה והשיווק בתשעת החודשים הראשונים ב-2013 הסתכמו ב-175 מיליון דולר, קיטון של כ-3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות ההנהלה וכלליות הסתכמו ב-90 מיליון דולר, קיטון בשיעור של כ-8% בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים ב- 2012.

מגיבים לכלכלה העולמית

נראה כי החברה מגיבה למצב הכלכלה העולמי ומצמצת בעלויות כוח האדם והנהלה. הגידול בהכנסות והשיפור ביעילות התפעולית הסב רווח תפעולי מרשים בסך 182 מיליון דולר, גידול בשיעור של כ-37% (49 מיליון דולר) בהשוואה לתום תשעת החודשים הראשונים ב- 2012.

שיעור הרווח התפעולי מסך המכירות הגיע ל- 9% בהשוואה ל-7% בשנת 2012. השיפור ברווח התפעולי לווה בעלייה משמעותית של 76% (12 מיליון דולר) בהוצאות המימון בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים ב-2012. הגידול בהוצאות המימון נבע כנראה משינוי שערי המט"ח כנגד הדולר כולל הייסוף בשער השקל, פרטים נוספים בהקשר זה יתבהרו עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב- 141 מיליון דולר, גידול בשיעור 27% (30 מיליון דולר). שיעור הרווח הנקי 7% בהשוואה ל- 6% בתום התקופה המקבילה ב-2012.

למרות השיפור המרשים ברווחיות, חל קיטון משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת אשר הסתכם ב- 24 מיליון דולר זאת בהשוואה ל-61 מיליון דולר בתום תשעה החודשים הראשונים של 2012. הקיטון הניכר בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע מהגדלת יתרת הלקוחות והחייבים וימי האשראי ללקוחות. יתרת הלקוחות לזמן קצר ליום 30.9.13 הסתכמה ב-874 מיליון דולר, גידול של 27% (186 מיליון דולר) בהשוואה לתום דצמבר 2012. יחס ימי הלקוחות הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הוא 144 יום בהשוואה ל-116 יום בשנת 2012 כולה. כלומר השיפור במכירות לווה בגידול יתרת הלקוחות ויחס ימי הלקוחות, משמע אלביט מעניקה ימי אשראי ארוכים יותר ללקוחותיה כנראה עקב התחרותיות בענף והקשיים הכלכלים.

נתון מאזני מעניין נוסף הוא קיטון של 5% (34 מיליון דולר) בסעיף המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בהשוואה לתום דצמבר 2012. בדוחות תום השנה יינתן ביאור אשר יבהיר את המקור להפחתה והסיבות מאחוריה. מאז פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, הודיעה החברה על זכיה בחוזה המשך בהיקף של 229 מיליון דולר לצבא אוסטרליה, שני חוזי המשך בהיקף של 38 מיליון דולר מול משרד הביטחון וכן חוזה המשך לא מהותי מול צבא קוריאה. מניית החברה עלתה מאז פרסום הדוחות הכספיים בשיעור גבוה ממד ת"א-100. יהיה מעניין לעקוב אחר התפתחות התוצאות הכספיות של החברה בתקופות הבאות לצד האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והפיננסיים.

****
דוד לודבינובסקי, רואה חשבון, בעל תואר שני במימון בינלאומי. מנכ"ל ובעלים של חברת הייעוץ הפיננסי inbiz Ltd 

You might be interested also

A poster depicting Syria's President Bashar al-Assad is displayed in front of damaged buildings in the city of Homs on May 23. Photo: REUTERS/Omar Sanadiki

Syria's difficult rebirth

Commentary: After avoiding defeat in the civil war, Bashar al-Assad’s regime cannot easily tackle the problem of rebuilding the country. Assad finds himself needing to reconcile the difficult requirements of definitively defeating the insurgency, resolving the very severe economic situation and coexisting with the presence of cumbersome allies Russia and Iran