אלביט: צבר ההזמנות חצה את רף השישה מיליארד דולרים

החברה הודיעה לראשונה על צבר הזמנות מעל 6 מיליארד דולרים, כך עולה מנתוני הרבעון הראשון לשנת 2014

אלביט מערכות דיווחה על תוצאות פעילותה ברבעון הראשון של 2014 שהסתיים ב- 31 במרץ 2014. מנתוני החברה עולה כי ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב- 682.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 680.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2013. הרווח הגולמי לרבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם ב- 193.2 מיליון דולר (28.3% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 192.7 מיליון דולר (28.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ה

הוצאות המחקר והפיתוח נטו לרבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו ב- 48.9 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 51.0 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון הראשון של 2013. הוצאות המחקר ופיתוח נטו נמוכות הרבעון בשל השתתפות גדולה יותר בהוצאות של המדען הראשי ומשרד הביטחון הישראלי. הוצאות השיווק והמכירה לרבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב- 55.0 מיליון דולר (8.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 55.8 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב- 35.3 מיליון דולר (5.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 32.2 מיליון דולר (4.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון לשנת 2014 נובע בעיקר בגין הוצאות גבוהות יותר הקשורות לתכנית אופציות הפנטום של החברה. הכנסות אחרות, נטו ברבעון הראשון לשנת 2014 הסתכמו לסך של כ- 6.0 מליון דולר. הסכום משקף רווח נטו כתוצאה מהערכת שווי מניות חברת פניני חוכמה בע"מ, אשר הוחזקו בידי החברה ביום הרכישה, בהתאם לטיפול החשבונאי הנדרש בצירוף הנעשה בשלבים. כתוצאה מהרכישה הגדילה החברה את אחזקותיה בפניני חוכמה מ- 49% ל- 90%.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 59.9 מיליון דולר (8.8% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 53.7 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון נטו לרבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב- 4.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון הגבוהות יחסית ברבעון המקביל אשתקד נבעו בעיקר מהפרשים בשערי המטבע. מיסים על הכנסה ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב- 6.2 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 11.2%), בהשוואה ל- 4.6 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 10.1%) ברבעון המקביל אשתקד. חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפות ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 1.1 מיליון דולר (%0.2 מההכנסות), בהשוואה ל- 1.7 מיליון דולר (0.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 2.0 מיליון דולר בהשוואה ל- 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 48.2 מיליון דולר (7.1% מההכנסות), בהשוואה ל- 41.4 מיליון דולר (6.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

לראשונה, כך עולה מהדוחות צבר ההזמנות של החברה ליום 31 במרץ 2014 היה 6,064 מיליון דולר, לעומת צבר של 5,777 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013. כ- 72% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 66% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך 2014 ו- 2015. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך הרבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 80.8 מיליון דולר, לעומת 13.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, אמר: "אני שמח לדווח על התחלה טובה של שנת 2014, הבאה לידי ביטוי בצמיחה בצבר ההזמנות שחצה לראשונה את רף ששה מיליארד הדולר ובתזרים המזומנים החזק שלנו. תוצאות הרבעון מדגישות את איתנות הבסיס העיסקי של החברה. הגידול בצבר ההזמנות שלנו, הכולל חוזים חדשים עליהם חתמנו לאחרונה עם לקוחות באזורי אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית, מעיד על היציבות שלנו, אשר תתמוך בפוטנציאל הגידול בהכנסות החברה במהלך השנים הקרובות".

You might be interested also

Photo: Haim Zach, GPO

Prime Minister Naftali Bennett with the head of the Mossad, David Barnea

The Mossad is hoping for a little quiet as new era dawns

Why did the interview given by Yossi Cohen to Ilana Dayan spark anger? Will the Mossad carry out fewer "daring operations" under Barnea? And who is expected to be selected soon as the next head of the ISA? A column by Amir Rapaport