אלביט: עלייה בצבר ההזמנות

החברה פרסמה את נתוני הרבעון השלישי של 2014. מנכ"ל אלביט מערכות: "אנו מעודדים מהמשך הצמיחה "

אלביט מערכות דיווחה על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2014 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014. על פי נתוני החברה צבר ההזמנות עומד על 6.23 מיליארד דולר ההכנסות הסתכמו ב- 723 מיליון דולר; הרווח הנקי עמד על 35 מיליון דולר .

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר כי "כפי שדיווחנו בעבר, הרווח ברבעון השלישי הושפע מהגידול בהוצאות המימון. אולם, כפי שמשתקף ברווח התפעולי, ההתנהלות העיסקית שלנו המשיכה לבטא יציבות ברבעון. אנו מעודדים מהמשך הצמיחה של צבר ההזמנות ומהגידול בהכנסות ברבעון באמריקה הלטינית ובאסיה-פסיפיק".
 
הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו ב- 722.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 730.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2013. הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 203.0 מיליון דולר (28.1% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 207.4 מיליון דולר (28.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 208.4 מיליון דולר (28.8% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 212.9 מיליון דולר (29.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מתמהיל רווחיות הפרויקטים שנמכרו ברבעון. הוצאות המחקר והפיתוח, נטו, לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו ב- 55.8 מיליון דולר (7.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 54.0 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2013.

הוצאות השיווק והמכירה לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו ב- 51.8 מיליון דולר (%7.2 מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 61.9 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות השיווק והמכירה ברבעון הנוכחי נבע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר בגין תמהיל פעילויות השיווק ברבעון.

הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו ב- 35.3 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 30.5 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 60.1 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 61.1 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 70.8 מיליון דולר (9.8% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 72.3 מיליון דולר (9.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו ב- 23.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כפי שפורסם בהודעת החברה ביום 20 באוקטובר 2014, הגידול בהוצאות המימון ברבעון הנוכחי נבע בעיקר מהשפעת הפיחות המואץ של השקל מול הדולר על עסקאות הגנה דולריות ומשחיקת יתרות שונות במאזן החברה. 

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 1.0 מיליון דולר (0.1% מההכנסות), בהשוואה ל- 3.4 מיליון דולר (0.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 2.9 מיליון דולר, בהשוואה לחלק המיעוט ברווח בסך של כ- 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 35.0 מיליון דולר (4.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 49.6 מיליון דולר (6.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב- 43.9 מיליון דולר (6.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 55.8 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהגידול בהוצאות המימון כמתואר לעיל. הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2014, עמד על 0.82 דולר, בהשוואה ל- 1.17 דולר ברבעון השלישי של שנת 2013.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 היה 6,229 מיליון דולר, לעומת 5,697 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2013. כ- 72% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 49% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך הרבעון הרביעי של 2014 ובמהלך 2015. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2014 צרך כ- 0.2 מיליון דולר, לעומת יצירת מזומנים מפעילות שוטפת של כ- 24.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2013.

You might be interested also