אלביט לפני ואחרי המלחמה: אתגרים והשלכות

ניתוח מיוחד של תוצאות החציון ה-1 של אלביט: השיפור הקל בהכנסות וברווחיות, השינוי המשמעותי בתמהיל ויעדי המכירות לצד הקיטון המשמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת – אתגרים נוכחיים והשלכות לעתיד. רו"ח דוד לודבינובסקי מציע ניתוח פיננסי לנתוני אלביט

מנכ"ל אלביט, בצלאל (בוצי) מכליס (צילום: מאיר אזולאי)

הכנסות אלביט מערכות לחציון ה-1 של שנת 2014 הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר, גידול של 0.2% (2.2 מיליון דולר) בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2013.

השיפור הקל במכירות לווה בשינוי משמעותי של תמהיל הפעילות והיעדים הגיאוגרפים. בהיבט הפעילות, החברה העצימה את ליבת עסקיה בתחום מערכות האוויר ומערכות התקשורת (היוו 79% מהמכירות בהשוואה ל-77% בתקופה המקבילה בשנת 2013) אך הקטינה את פעילותה בתחום האלקטרו אופטיקה (היוו 9% בלבד המכירות בהשוואה ל-12% אשתקד).

מכירות מערכות האוויר הסתכמו ב-579 מיליון דולר, גידול של 3% (17 מיליון דולר) בהשוואה לחציון המקביל בשנת 2013. מכירות מערכות התקשורת הסתכמו ב-511 מיליון דולר, גידול של 3% (13 מיליון דולר) בהשוואה לאשתקד. מאידך מכירות מערכות אלקטרו אופטיקה הסתכמו ב-125 מיליון דולר, קיטון של 21% (34 מיליון דולר) לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בהיבט הגיאוגרפי, מגמת העצמת המכירות לשוק המקומי נמשכה. המכירות לישראל בחצי השנה הראשונה של 2014 הסתכמו ב-332 מיליון דולר (היוו 24% מההכנסות לעומת 21% בחציון הראשון ב-2013) גידול של 15% (43 מיליון דולר). שיפור מרשים של 29% (38 מיליון דולר) נרשם במכירות לאמריקה הלטינית אשר הסתכמו ב-171 מיליון דולר (היוו 12% מהמכירות). בניגוד לכך המשיכה מגמת הקיטון המשמעותית במכירות לאירופה ולאסיה. המכירות לאירופה הסתכמו ב-205 מיליון דולר (היוו 15% מהמכירות לעומת 20% בחציון הראשון של 2013) קיטון של 24% (66 מיליון דולר) לעומת החציון המקביל ב-2013. המכירות לאסיה הסתכמו ב-235 מיליון ₪ (היוו 17% המכירות לעומת 19% מהמכירות בחציון הראשון ב-2013) קיטון של 10% (25 מיליון דולר). מעניין לבחון ולעקוב האם השינוי בתמהיל המכירות הוא נקודתי ו/או קשור בתהליכים בטחונים, צבאיים, כלכליים, פוליטיים או אחרים.

השיפור הקל במכירות, השינוי בתמהיל והתקופה הכלכלית המאתגרת באים לידי ביטוי בשינוי מאזני ביתרת סעיף הלקוחות. יתרת הלקוחות ליום 30.6.14 הסתכמה ב-907 מיליון דולר, גידול של 10% לעומת 30.6.13. כלומר כדי לשמר ולשפר את היקף המכירות החברה נדרשה להעניק במהלך 2014 אשראי גבוה יותר ללקוחותיה. אכן יחס ימי הלקוחות בחציון הראשון של השנה עמד על 150 יום בהשוואה ל-141 יום בתקופה המקבילה אשתקד.

בהיבט הוצאות התפעול, החברה המשיכה במגמת הקטנת הוצ' המו"פ (הסתכמו ב-101 מיליון דולר, קיטון של 1% לעומת התקופה המקבילה ב- 2013) והוצ' המכירה והשיווק (105 מיליון ₪, קיטון של 7% בהשוואה לחציון ה-1 של 2013), אך לעומתם הגדילה ב-16% (10 מיליון ₪) את הוצאות ההנהלה והכלליות.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-123 מיליון דולר גידול של 2% (2 מיליון דולר) לעומת החציון ה-1 ב-2013. שיעור הרווח התפעולי 9% זהה לתקופה המקבילה בשנת 2013. הוצאות המימון קטנו ב-37% (8 מיליון דולר) והיוו כ-0.9% מההכנסות זאת בהשוואה לשיעור של 1.5% מההכנסות בחציון המקביל אשתקד. הוצאות המיסים עלו בשיעור של 65% והסתכמו בכ-16 מיליון דולר.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי לששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-92 מיליון דולר, גידול של 1% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. התשואה להון 4% זהה לחציון המקביל ב-2013.

השיפור בנתונים התוצאתיים חשוב ומעניין והושג בתקופה ביטחונית וכלכלית בינלאומית מאתגרת. עוצמת החברה ויכולותיה המרשימות באים לידי ביטוי גם בגידול המרשים בצבר ההזמנות. צבר ההזמנות לתום יוני הסתכם בכ-6.2 מיליארד דולר לעומת כ-5.8 מיליארד דולר בתום יוני 2013. ולמרות הדברים האמורים, מורכבות התקופה באה לידי ביטוי בהשלכות התזרימיות. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-16 מיליון דולר, זאת לעומת ל-61 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. לפיכך בפני החברה ניצבים אתגרים מורכבים ויהיה מעניין לעקוב כיצד היא תעמוד מולם, תמצב את ליבת עסקיה ותנסה להמשיך ולשפר את תוצאותיה בעולם בטחוני וכלכלי דינמי משתנה ומאתגר.

דוד לודבינובסקי, רואה חשבון, בעל תואר שני במימון בינלאומי. מנכ"ל ובעלים של אינביז חברה לייעוץ פיננסי inbiz Ltd.

You might be interested also

A poster depicting Syria's President Bashar al-Assad is displayed in front of damaged buildings in the city of Homs on May 23. Photo: REUTERS/Omar Sanadiki

Syria's difficult rebirth

Commentary: After avoiding defeat in the civil war, Bashar al-Assad’s regime cannot easily tackle the problem of rebuilding the country. Assad finds himself needing to reconcile the difficult requirements of definitively defeating the insurgency, resolving the very severe economic situation and coexisting with the presence of cumbersome allies Russia and Iran