תע"א: רווח של 31 מיליון דולר ברבעון

פירסמה דוחות מצוינים לרבעון 3

המנכ"ל יוסי וייס. צילום: תע"א

התעשייה האווירית דיווחה ביום רביעיי על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2013, שכוללות זינוק של 121% ברווח הנקי של החברה ל- 31 מיליון דולר בהשוואה ל- 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החברה שומרת גם ברבעון השלישי על ביצועי שיא בצבר ההזמנות למכירה, העומד על סך של 10.6 מיליארד דולר - גידול נטו של מיליארד דולר מתחילת השנה.

מכירות החברה ברבעון הסתכמו ב- 930 מיליון דולר בהשוואה ל- 749 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד: גידול של 24%. סמנכ"ל השיווק והמכירות של התעשייה האווירית הוא שרלי בן שטרית.

רפי מאור, שמונה ליו"ר הדירקטוריון התעשייה האווירית, אמר ביום רביעי: "לאחר מספר תפקידים בכירים בשוק הפרטי אני שמח לסגור מעגל ולחזור לתעשייה האווירית. החברה הינה אחד המעסיקים הגדולים ואחת מהיצואניות המובילות במשק הישראלי, שכ- 80% ממכירותיה הן לייצוא. להבדיל מיצואניות אחרות, החברה מעסיקה 95% מעובדיה בישראל ומשלמת מס מלא למדינה ללא כל הטבות או מקלטי מס.

"התעשייה האווירית היא חברה מוטת טכנולוגיה וחדשנות, דבר המתבטא ברבעון הנוכחי בעסקאות הכוללות מוצרים עתירי טכנולוגיה ובגידול משמעותי בהוצאות המחקר והפיתוח. כל זאת  במטרה לייצר מנועי צמיחה עתידיים ולהמשיך ולספק ללקוחותיה פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, חדשניים ופורצי דרך.

"הקיצוצים בתקציב הביטחון והלחצים בשווקים הגלובאליים המועצמים בשער החליפין הנמוך של הדולר מהווים אתגרים יומיומיים ולא פשוטים עבורנו עימם נצטרך להתמודד בשנה הבאה.

"אני משוכנע שיחד עם הנהלת החברה וצוות העובדים נמשיך להצעיד את התעשייה האווירית להישגים יוצאי דופן".

יוסי וייס, מנכ"ל החברה, אמר: "התעשייה האווירית מסכמת רבעון חיובי במהלכו השיגה שיפור ברוב הפרמטרים העסקיים שלה, על אף ההאטה בצמיחה במשק הישראלי.

 
"זהו רבעון נוסף בו אנו מציגים צבר הזמנות חזק ומרשים השווה בערכו לכ- 3 שנות פעילות. במהלך הרבעון שוגר בהצלחה לוויין עמוס 4 שפותח על ידינו ואנו ממשיכים לעבוד במרץ על פיתוחו של עמוס 6. בנוסף, זכינו בחוזה לאספקת שלוש ספינות סופר דבורה 3 חדשות עבור חיל הים הישראלי.

"אנו בוחנים כל העת דרכים להרחבת ולביסוס נוכחותנו בשווקי יעד בחו"ל, כמו גם פיתוחים טכנולוגיים חדשניים וייחודיים אשר יתרמו למגוון השירותים והמוצרים המתקדמים שאנו מציעים ללקוחותינו.

"אנחנו עומדים כיום בפתחה של תקופה לא פשוטה ורוויית אתגרים, כאשר לחברה איתנות פיננסית מרשימה ואני בטוח שנשכיל להתמודד עם האתגרים העומדים לפנינו, ונדע לנצל הזדמנויות עסקיות חדשות.

"החברה עוקבת אחר המצב בשווקים וההאטה הכלכלית ונערכת בהתאם בכל המגזרים ותחומי הפעילות. שנת 2014 תהיה שנה מאתגרת עבורנו ואנו בונים בימים אלו את תוכנית העבודה שלנו לשנה זו אל מול התחזיות הכלכליות המאתגרות לגביה.

"ברצוני להודות לכל עובדי החברה, להם תרומה חשובה בהשגת התוצאות והיעדים ועל עבודתם המסורה המצעידה את החברה להישגים נוספים יום יום".

עוד מנתוני הרבעעון  השלישי לשנת 2013:

מכירות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-930 מיליון דולר בהשוואה ל- 749 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 24%.

עיקר הגידול במכירות ברבעון השלישי נובע מצמיחה בחטיבת כלי טיס אזרחיים (בעיקר בתחום מטוסי מנהלים), חטיבת מערכות טילים וחלל (בעיקר בגין שיגור עמוס 4) וחטיבת כלי טיס צבאיים, שקוזזה עם ירידה במכירות בחטיבת בדק מטוסים (בעיקר בתחום הסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען ותדלוק). 

נתח המכירות ליצוא ברבעון השלישי עמד על 68% (לישראל 32%), בהשוואה ל- 76% ברבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון השלישי עמד על 68% (לשוק האזרחי 32%) בהשוואה ל- 72% ברבעון המקביל אשתקד. 

הגידול בשיעור המכירות לשוק המקומי ובשיעור המכירות לשוק האזרחי מיוחס לרישום הכנסות בגין שיגור הלוויין עמוס 4 במהלך הרבעון.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-107 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 11.5%) בהשוואה ל-112 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 15%) ברבעון המקביל אשתקד.
הירידה ברווחיות הגולמית נובעת ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים, ומרישום הכנסות בגין פרויקטים בשלבי ביצוע מוקדמים לפי שיטת מרווח אפס.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון השלישי הסתכמו ב- 41 מיליון דולר בהשוואה ל- 29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים 4.4% ו-3.9% מהמכירות, בהתאמה), גידול של 40%, הנובע מגידול בתקציבי המו"פ העצמי שמבצעת החברה.

הכנסות אחרות, נטו - ברבעון השלישי רשמה החברה במסגרת הכנסות אחרות, רווח חד פעמי בסכום של 19 מיליון דולר שנבע בעיקרו מאיחוד לראשונה של חברה מוחזקת.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון השלישי של שנת 2013 פרשו 37 עובדים בעלות של 8 מיליון דולר. הפרישה המוקדמת של עובדים הינה חלק מתוכנית התייעלות של החברה המתבצעת בשלבים החל משנת 2006.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב- 25 מיליון דולר (2.7% מהמכירות) בהשוואה ל- 23 מיליון דולר (3.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8.7%.

הכנסות מיסים, נטו ברבעון השלישי הסתכמו לסך של 11 מיליון דולר לעומת הוצאה נטו בסך של 12 מיליון דולר ברבעון המקביל. עיקר הפער מיוחס להכנסות מיסים כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל ולהכנסות בגין מיסים נדחים בסכום של 6 מיליון דולר, כתוצאה מהשפעת העליה בשיעור המס.

בשורת הרווח הנקי רשמה החברה רווח של 31 מיליון דולר (3.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 14 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) ברבעון המקביל. גידול של 121%, אשר נובע ברובו מרווח חד פעמי כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברה מוחזקת ולהכנסות בגין מיסים נדחים כתוצאה מהשפעת העליה בשיעור המס.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 10.6 מיליארד דולר (מתוכו 2.8 מיליארד ל-2014), בהשוואה לצבר בסך של 9.6 מיליארד דולר בסוף 2012. הצבר מבטיח כשלוש שנות פעילות. 85% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים ומלקוחות בפיזור גיאוגרפי רחב.

יחס ההתקשרויות למכירות (Book to bill) לתקופה של ארבעת הרבעונים האחרונים עומד על 1.5 ומשקף צמיחה בהיקף פעילות החברה.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון השלישי מסתכם לסך של 44 מיליון דולר (תזרים שלילי מפעילות שוטפת) בהשוואה לסך של 284 מיליון דולר (תזרים שלילי מפעילות שוטפת) ברבעון המקביל. השיפור בתזרים המזומנים ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו מקבלת מקדמות מלקוחות.
יצוין כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה הסתכם לסך של 511 מיליון דולר (תזרים חיובי מפעילות שוטפת).

יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך לזמן קצר (אמצעים נזילים) הסתכמו בסך של כ-2 מיליארד דולר, גידול של כ-634 מיליון דולר מתחילת השנה.

אולי יעניין אותך גם