תע"א: צבר של מעל 10 מיליארד דולר

דו"ח רבעון 2: המכירות הסתכמו ב-896 מיליון דולר. הרווח הנקי 18 מיליון דולר. שיא בצבר הזמנות למכירה בסך 10.9 מיליארד דולר - מסמן הקדמת ביקושים לשלוש שנים קדימה

המנכ"ל יוסי וייס. צילום: תע"א

התעשייה האווירית  פירסמה ביום ד' את דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2013.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 10.9 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך של 9.7 מיליארד דולר בסוף 2012. הצבר מבטיח כשלוש שנות פעילות. 85% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים ומלקוחות בפיזור גיאוגרפי רחב.

"גם ברבעון הנוכחי הצלחנו להמשיך במגמת השיפור, תוך קביעת שיא של צבר ההזמנות המתקרב ל-11 מיליארד דולר, שמירה על רווחיות ושיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. כל זאת, על רקע המשך השפעת השלכות המשבר הכלכלי העולמי והקיצוצים בתקציבי הביטחון שמשפיעים על פעילות החברה בשנים האחרונות", אמר דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון.

מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-896 מיליון דולר לעומת 804 מיליון דולר ברבעון המקביל, גידול של 11%. נתח המכירות ליצוא ברבעון השני עמד על 76%, לעומת 78% ברבעון המקביל. נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון השני עמד על 75% לעומת 78% ברבעון המקביל.

עיקר הגידול במכירות ברבעון השני נובע מצמיחה בחטיבת כלי טיס אזרחיים (בעיקר בתחום מטוסי מנהלים) וחטיבת כלי טיס צבאיים, שקוזזה עם ירידה במכירות בחטיבת בדק מטוסים (בעיקר בתחום הסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען ותדלוק).  

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השני הסתכמו ב-47 מיליון דולר לעומת סך של 37 מיליון דולר ברבעון המקביל (המהווים 5.2% ו-4.6% מהמכירות, בהתאמה). גידול של 10 מיליון דולר, הנובע מגידול בתקציבי המו"פ העצמי שמבצעת החברה.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם ב-31 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 26 מיליון דולר (3.2% מהמכירות) ברבעון המקביל.

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני עמד על 18 מיליון דולר (2% מהמכירות) לעומת הפסד נקי של כ-22 מיליון דולר ברבעון המקביל.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בסך של 286 מיליון דולר בהשוואה לסך של 42 מיליון דולר ברבעון המקביל. השיפור בתזרים המזומנים נבע בעיקרו מקבלת מקדמות מלקוחות.

"תוצאות הרבעון הנוכחי משקפות את חוסנה של החברה שבא לידי ביטוי בפיזור תחומי הפעילות, המוצרים ומדינות היעד של החברה. השפעות מאקרו כלכליות כגון קיצוצים בתקציבי ההצטיידות הביטחונית בישראל ובעולם, האטה בשוק האזרחי, משפיעים וצפויים להמשיך ולהשפיע על תוצאות החברה ברבעונים הבאים. שער החליפין ברמתו הנוכחית מהווה איום על שיעור הרווחיות של החברה", אמר יוסי וייס, מנכ"ל החברה.

"על רקע הסביבה הכלכלית והעסקית המאתגרת, החברה ממשיכה להציג רווחיות ולהגדיל את צבר ההזמנות ואת יתרות המזומנים. הנהלת החברה ממשיכה לנקוט במדיניות התייעלות על ידי צמצום וריסון בעלויות, הוצאת עובדים לפרישה מוקדמת, בקרה הדוקה בפרויקטים ומיקוד ניהולי על תזרים המזומנים, תוך הגדלת ההשקעה במחקר ופיתוח ליצירת מנועי צמיחה נוספים בעתיד".

אולי יעניין אותך גם