תע"א פירסמה דוחות הרבעון השני

הפסד של 22 מיליון דולר לחברה, לצד צבר הזמנות בסך 9.2 מיליארד

יוסי וייס, מנכ"ל תע"א. דו"ח מהתקופה שלפני מינויו

התעשייה האווירית הודיעה ביום רביעי על תוצאותיה ברבעון השני של 2012, שהיו מאכזבות.

החברה דיווחה על הפסד בסך 22 מיליון דולר, שנובע בעיקרו מעסקאות הגנה מטבעית, שבוצעו בעבר ושחיקת נכס מס כתוצאה מפיחות השקל, לצד תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 58 מיליון דולר. לפי הדיווח, התעשייה האווירית רשמה רווח מפעולות בסך של 28 מיליון דולר, שמהווה גידול בשיעור של 16% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. צבר ההזמנותש ל החברה נותר ענק ועומד על   9.2 מיליארד דולר. המכירות ברבעון השני של השנה עמדו על מכירות בסך 808 מיליון דולר, קיטון בשיעור של 14% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.

יוסי וייס, מנכ"ל החברה אמר כי "תוצאות הרבעון השני אינן מספקות. עיכובים בפרויקטי פיתוח והפיחות בשער החליפין היוו סיבה מרכזית לירידה בתוצאות העסקיות של החברה. החברה תמשיך להשקיע בטכנולוגיות ובמוצרים בעלי חדשנות טכנולוגית על מנת לשמר את יתרונה הטכנולוגי והתחרותי. אני מאמין שיחד עם ההנהלה נבצע את השינויים הנדרשים בכדי לחזור במהרה לגידול ורווחיות".

דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון אמר: "אני שמח לראות את יוסי נכנס לתפקידו ברבעון זה. אני בטוח שהכישרון והאנרגיות של יוסי יאפשרו לו לבחון את הקיים באופן מעמיק ולהוביל את השינויים הנדרשים על מנת שהחברה תצליח להתמודד עם האתגרים הקיימים ותמשיך לשגשג ולצמוח."

במקביל לפרסום הדוחות הרבעוניים, מסרה התעשייה האווירית כי מכירות החברה בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 1.7 מיליארד דולר בהשוואה ל- 1.8 מיליארד דולר בחציון מקביל אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 80% מסך המכירות והסתכמו בסך של 1.4 מיליארד דולר. נתח  המכירות לשוק הצבאי מהווה 75% מסך המכירות והסתכם בסך של 1.3 מיליארד דולר.

רווח גולמי בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 268 מיליון דולר (15.8% מהמכירות) בהשוואה ל- 234 מיליון דולר (13.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד, גידול בשיעור של 14%. השיפור ברווח הגולמי נובע מהשפעה ניכרת של פיחות השקל ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. יש לציין כי החציון הראשון של שנת 2012 כלל הפסדים חד פעמיים שכללו בין היתר הפסד בסך של 7 מיליון דולר בגין ביטול היתר יצוא לתורכיה ע"י משרד הביטחון.

רווח מפעולות בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 58 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 56 מיליון דולר (3.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.יש לציין שהרווח בשנה הקודמת כלל 24 מיליון דולר הכנסה חד פעמית ממכירת אחזקות בחברה כלולה. 

הוצאות מחקר בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 75 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בהשוואה ל- 67 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד (3.7% מהמכירות) גידול בשיעור של 12%.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים בחציון הראשון של שנת 2012 פרשו 119 עובדים לפרישה מוקדמת בעלות של 22 מיליון דולר בהשוואה ל- 31 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.
 

הוצאות מימון נטו בחציון הנוכחי הסתכמו בסך של 4 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר הכנסות מימון בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בחציון הנוכחי הסתכם בסך של 32 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לסך של 79 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 94 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 127 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הדו"חות מתפרסמים לאחר שורה של ארועים חשובים בחברה,ב נסוף לחילופי ההנהלה  ב-24 ליוני 2012 חתמה החברה על הסכם עם חברת חלל בסך 200 מיליון דולר לפיתוח וייצור לוויין עמוס 6 ומתן שירותי תפעול במסלול למשך חיי הלוויין. הלוויין מתוכנן לאורך חיים בחלל של 16 שנים לפחות. שיגורו מתוכנן לרבעון ראשון בשנת 2015.

ב-19 ביולי 2012 חתמה בתעשייה האווירית שני הסכמים במסגרת הסכם הבנות שנחתם בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד הביטחון האיטלקי -  עסקה בסך 750 מיליון דולר

במסגרתה תייצר ותספק  התעשייה האווירית שני מטוסי התראה ובקרה אווירית כולל תחנות קרקע ותמיכה לוגיסטית, ועסקה בסך 182 מיליון דולר במסגרתה תפתח, תייצר ותספק לוויין תצפית. הלוויין מתוכנן לאורך  חיים בחלל של כ-7 שנים ואספקתו צפויה בשנת 2015.

צבר ההזמנות של החברה יגדל בגין העסקאות הללו בכ- 1.1 מיליארד דולר.

אולי יעניין אותך גם