תוצאות תע"א ל-2011

החברה פרסמה את הדו"חות השנתיים. מהנתונים עולה כי ברבעון האחרון הושג רווח של מיליון דולר בלבד, וזאת בעקבות ביטול עסקת הענק עם טורקיה

מנכ"ל תע"א, יצחק ניסן (צילום: תע"א)

התעשיה האווירית (תע"א) רשמה רווח נקי של מיליון דולר בלבד ממכירות של 827 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2011. מדובר בירידה חדה ברווחיות לעומת ירידה של 3% בלבד במכירות לעומת הרבעון הרביעי של 2010, בו נרשם רווח נקי של 14 מיליון דולר ממכירות בסך 849 מיליון דולר.

בתע"א מציינים כי הירידה נובעת בעיקר מביטול עסקת הענק עם טורקיה, שעליה החליט משרד הביטחון בדצמבר 2011. מדובר היה בעשרות מיליוני דולרים שהיו אמורים להיכנס לקופת החברה בעקבות מכירת המערכת LOROP לטורקים.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון רביעי 2011 הסתכם ב-18 מיליון דולר (2% ממכירות) לעומת הפסד 4 מיליון דולר בתקופה מקבילה בשנת 2010. השיפור ברווחיות התפעולית נבע מהשגת אבני דרך בפרויקטים, מהקטנת סיכונים בפרויקטים ומהתחזקות הדולר. הוצאות המחקר ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 52 מיליון דולר (6.3% מהמכירות) בהשוואה ל-45 מיליון דולר (5.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7 מיליון דולר.

הוצאות מימון נטו ברבעון הרביעי בשנת 2011 הסתכמו ב-12 מיליון דולר בהשוואה להכנסות מימון ברבעון מקביל אשתקד בסך 12 מיליון דולר. הוצאות המימון ברבעון נבעו מהפסדים שנרשמו בגין עסקות גידור והגנה מטבעית.

תוצאות 2011 

מכירות החברה בשנת 2011 צמחו ב- 9% והסתכמו ב- 3.44 מיליארד דולר בהשוואה ל- 3.15 מיליארד דולר מכירות בשנה קודמת. המכירות לייצוא מהוות 78% מסך המכירות. המכירות לשוק הצבאי הסתכמו בשנת 2011 בכ- 2.5 מיליארד דולר. גידול של 5% בהשוואה לשנה קודמת.

 המכירות לשוק האזרחי הסתכמו בכ- 928 מיליון דולר, גידול של 21% לשנת 2010. ההתאוששות בשוק האזרחי היא בתחום תחזוקת והסבת מטוסים. שוק מטוסי המנהלים טרם התאושש מהמשבר הכלכלי. רווח גולמי בשנת 2011 הסתכם ב- 518 מיליון דולר (15% ממכירות) בהשוואה ל- 455 מיליון דולר (14% ממכירות) בשנה קודמת, עליה בשיעור 14%. תוספת ברווח הגולמי, למרות הגידול בעלויות השכר שנבעו מהסכמי שכר ומתיסוף ממוצע בשקל, נובעת מגידול במכירות מחד ומהקטנת סיכונים והתייעלות מאידך.

רווח מפעולות בשנת 2011 הסתכם ב- 133 מיליון דולר (4% ממכירות) לעומת 52 מיליון דולר (2% ממכירות) בתקופה מקבילה אשתקד, גידול בשיעור 155%. הוצאות מחקר בשנת 2011 הסתכמו ב- 154 מיליון דולר (4% ממכירות) בהשוואה ל- 137 מיליון דולר בשנה קודמת (4% ממכירות), גידול בשיעור 12% בפיתוח מוצרים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות הוא בעל חשיבות עליונה להבטחת עתידה של החברה.

הוצאות פרישת עובדים בשנת 2011 פרשו 171 עובדים בעלות 45 מיליון דולר בהשוואה ל 56 מיליון דולר בשנת 2010. הוצאת העובדים נעשית בשלבים והיא חלק מתוכנית ההתייעלות וקיצוץ בעלויות. הכנסות אחרות נטו בשנת 2011 הסתכמו ב- 26 מיליון דולר בהשוואה ל- 6 מיליון דולר הוצאות נטו בשנת 2010. ההכנסות כוללות רווח ממכירת האחזקות בחברת אלישרא מערכות ברבעון הראשון של השנה. הוצאות מימון נטו בשנת 2011 הסתכמו ב-45 מיליון דולר לעומת 44 מיליון דולר הכנסות מימון נטו בתקופה מקבילה בשנת 2010, הכוללות הכנסות חד-פעמיות בגין מכירת האחזקות בחברת "חלל".

הוצאות מימון בתקופת הדיווח הושפעו משינוי בשער החליפין ב-31 בדצמבר 2011 והשפעתו על עסקאות גידור וחישובי אקטואריה. מימוש רישום ההוצאות מותנה בתנודות של שער החליפין. מסים על הכנסה בשנת 2011 הסתכמו ב- 17 מיליון דולר בהשוואה ל- 6 מיליון דולר בשנת 2010 רווח נקי בשנת 2011 הסתכם ב- 83 מיליון דולר (2% ממכירות), בהשוואה ל- 94 מיליון דולר בשנת 2010 (3% ממכירות).

 צבר ההזמנות במגוון רחב של מוצרים ובפיזור גיאוגרפי גדול הסתכם ב- 8.7 מיליארד דולר שהם למעלה משנתיים וחצי פעילות ומצביע על איתנותה של החברה.

אולי יעניין אותך גם