מכשיר טייזר - למוסמכים בלבד

עיקרי המלצות צוות בחינת שימוש בטייזר במשטרה: הכשרות, בקרה טובה יותר ודין משמעתי בעת שימוש החורג מנהלים

צוות בדיקה שמינה המפכ"ל לבחינת מכשיר שליטה חשמלי- אופציית שוקר (להבדיל מאופציית החצים) סיים את בדיקתו, בראש הצוות עמד נצ"מ עו"ד מוריס חן, ראש מחלקת חירום.  מסקנות הצוות הוצגו למפכ"ל  ור' אג"מ והובאו לדיון בפני סגל הפיקוד הבכיר.

הטייזר הוכנס לשימוש במשטרת ישראל באופן מבצעי החל משנת 2011, כיום נמצאים בשרות כ- 500 מכשירי טייזר ורשאים להפעילו כ- 1,800 שוטרים ותיקים שהוסמכו לכך.

מכשיר הטייזר מוגדר כאמצעי שאינו קטלני המופעל בארץ ובארגוני אכיפה בעולם המערבי, המכשיר צבר מוניטין רב כאמצעי אפקטיבי מרתיע, המקנה תחושת בטחון לשוטרים הנושאים אותו במהלך פעולתם. הימצאות מכשיר זה בידי שוטרים מנעה פעמים רבות את הצורך לעשות שימוש בכוח פיזי או באמצעים קטלניים ובכך מצמצם את כמות הפציעות הקשות של שוטרים וחשודים.

הצוות בחן שני נושאים: בחינת האפקטיביות המבצעית של השוקר החשמלי וכן את השאלה האם נכון ואפשרי להפריד בין הטייזר לשוקר.

הבדיקה כללה בחינת נוהלי הפעלת השוקר, השימוש שנעשה בשוקר בארץ ובעולם ונסמך גם על ממצאי סקר מקיף עליו השיבו מפקדים ביחידות השונות.

הצוות מצא כי הגורם העיקרי לרצף האירועים החריגים, אשר הביאו את המפכ"ל לקבל החלטה על הקפאה זמנית של  השימוש בשוקר הינו המרכיב האנושי- השילוב של רמת היכרות נמוכה עם הנוהל מחד וחוסר משמעת בראיית ריסון הכוח מאידך, יצרו מצע להתרחשות אירועים חריגים אלה (כאמור, הצוות לא עסק באירוע ספציפי). 

אין חולק לגבי היותו של המכשיר, בהפעלה נכונה, כאמצעי אל- הרג יעיל וראוי לביצוע אכיפה, שמירה על ביטחון השוטר וצמצום פגיעה קטלנית בחשוד, חלופה זו בראש ובראשונה באה כדי להגן על האזרחים.

עיקרי המלצות הצוות, אותן קיבל המפכ"ל והספ"כ הינן:

א. נוהל הפעלה - הנוהל עודכן בדגש להנחיות שימוש ודיווח בנושא הפעלת השוקר.

ב. העמקת ההכשרות במכשיר הטייזר , ריענון הכשרה ואימונים משמרים כפי שנקבעו על ידי הנוהל.

ג. ימונו בעלי תפקידים ביחידות המשטרה שתפקידם יהיה להטמיע בקרב השוטרים את הנוהל החדש, לנתח אירועים, להפיק לקחים ולוודא את יישומם על ידי תהליך של פיקוח ובקרה על המשתמשים.

ד. טיפול משמעתי - במקרי של הפעלת מכשיר הטייזר בדרך שחורגת מהנוהל יינקטו על ידי המפקדים צעדים משמעתיים.

חזרה מדורגת לשימוש בטייזר כשוקר חשמלי על ידי השוטרים, תאושר על ידי ר' אגף המבצעים ותתאפשר רק ליחידות ולשוטרים שעברו ריענון הכשרתם בהתאם לנוהל החדש ולאחר מינוי בעלי תפקידים ביחידות לפיקוח ולבקרה.  

אולי יעניין אותך גם