חוק הגמלה החדש-מה זה אומר?

בארגון "צוות" מבהירים בדיוק את רכיבי הגמלה החדשה, שתוקנה בהתאם לחוק שהועבר לאחרונה

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הגמלה החדש לגימלאי צה"ל, נוספו לגמלה החודשית תוספות כספיות. ארגון "צוות" בראשותו של ד"ר ברוך לוי מבקש להבהיר לקהל הגימלאים את תלוש הגמלה החדש, על מנת לסייע בהבנת התוספת שנתקבלה.

עדכון חוק הגמלאות ושינוי שיטת הצמדת הקצבאות של גמלאי צה"ל מביא למהפכה בחישוב הקצבה, כך שהקצבה אינה מחושבת רק על בסיס המשכורת הקובעת, היות וחישוב התוספות מבוצע על בסיס קצבת בסיס שונה בכל מקרה ומקרה. כך למשל : תוספת השחיקה מחושבת על בסיס סכום הקצבה ברוטו, תוספת יוקר ופיצוי השחיקה שקיים בתלוש, בעוד שתוספת בגין מדד 2012, מכלילה בבסיס החישוב שפורט, גם את תוספת השחיקה החדשה וכך הלאה לגבי יתר התוספות. יצוין, כי חלק מהרכיבים הוסר כתוצאה מתקלה טכנית בהפעלת השכר. רכיבים אלו יוחזרו בתלוש השכר הקרוב ובהם - אחוז הקצבה, אחוז ההיוון, מסלול ההיוון וקצבה חודשית (לצורכי מיסוי).

החודש בוצע שינוי בשיטת הצמדת הקצבאות, בעקבות תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), כך שהחל משנת 2012 תוצמדנה הקצבאות למדד המחירים לצרכן. בהתאם לקבוע בתיקון, קצבאות הגמלאים תעודכנה על בסיס עליית המדד, מדי שנה. כך למשל, עתידות הקצבאות להתעדכן בתחילת 2012 , בהתאם לעליית המדד . בשנת 2012 בנוסף, הסדיר תיקון החקיקה תשלום תוספת שחיקה בגובה שנע בין 5% ל 12%- (בהתאם לשנת פרישתך ולדירוג שלך). תוספת זו משולמת לפורשים עד שנת 2012 (כולל), בכל הדירוגים למעט עובדי מחקר, רופאים וגמלאים ששכרם חושב במועד הפרישה על פי שכרם של נושאי משרה שיפוטית. כך שפורשים עד שנת 2011 זכאים לתוספת בשיעור 12%, פורשי שנת 2011 זכאים לתוספת בשיעור 11% וכך הלאה עד. פורשי שנת 2012 , הזכאים לתוספת בשיעור 5% כמו כן, ישולמו הפרשים בעד קצבאות משנת 2012 בגין תוספות הצמדה למדד ותוספת שחיקה (לדירוגים המזכים) בדומה למצב אילו היה מבוצע שינוי שיטת ההצמדה כבר. בשנת 2012 התשלומים השונים ייפרסו לתקופות שונות שבין 2 ל 11- שנים. יובהר, כי התוספות חלות בהתאמה גם על שאירי גמלאים.

רכיב השכר כולל את תשלום תוספת השחיקה, כפי שנקבע בתיקון החקיקה. זכאים לתוספת גמלאים שפרשו עד שנת 2012 (כולל) לא כולל גמלאים המדורגים בדירוג מחקר, רופאים וגמלאים שמשכורתם הקובעת חושבה ערב מועד הפרישה לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית. גובה הזכאות תלוי במועד הפרישה. תשלום רכיב זה פרוס על פני 2 שנים. כך למשל: מי שפרש בשנת 2011 זכאי ל 12%- תוספת שחיקה כאשר, בשנת 2012 תשולם תוספת בשיעור 1% שמהווה 132 מערך המלא, בשנת 2012 יעלה התשלום ל- 2% המהווים 232 מהערך המלא ובשנת 2011 תשולם התוספת בערכה המלא, דהיינו - .12%.

להלן פירוט הרכיבים החדשים בנתונים הגולמיים בתלוש השכר:

"שיעור תשלומי הפרשים" - תשלום הפרשי מדד ותוספת שחיקה (לדירוגים המזכים), רטרואקטיבית משנת 2012 או ממועד הפרישה, לפורשים לאחר שנת 2012 יבוצע באופן פרוס למשך 11 שנים. ברכיב זה מוצג שיעור הפרשי התשלומים ששולם עד החודש הנוכחי. הרכיב מתעדכן כל חודש.

"שיעור תוספת שחיקה" - ברכיב זה מוצג שיעור תוספת השחיקה לו זכאי הגמלאי (בהתאם לפריסת התשלומים). החל מתלוש הקצבה שתשולם ביום 1.2.2012, יופיע רכיב שכר שמתאר את שיעור תוספת השחיקה המשולם (בפועל) וכן רכיב נוסף שמציין את שיעור תוספת השחיקה המלא, לו זכאי הגמלאי. כך לדוגמא, לגמלאי בדירוג מזכה, שפרש עד לשנת 2011 (כולל), יופיע ברכיב הזכאות המלא שיעור של 12% וברכיב "שיעור תוספת השחיקה משולם" יופיע. שיעור התשלום בפועל, דהיינו - 1%.

"שיעור מדד מצטבר" - ברכיב זה יוצג החל משנת 2012 שיעור המדד השנתי המצטבר לפיו עודכנו הרכיבים בתלוש הגמלה, כך שבכל שנה יתווסף המדד של השנה האחרונה.

 "שיעור מדד שנתי" - ברכיב זה יוצג החל משנת 2012 שיעוד המדד השנתי לפיו עודכנו הרכיבים הבאים בתלוש הגמלה : קצבה ברוטו, פיצוי שחיקה, השלמה ה. נ ציין כי בעקבות שאלות נוספות שמגיעות מגמלאים, הוחלט להוסיף לתלוש רכיבים על מנת לפשט ולהבהיר את התוספות לקצבה. רכיבים אלו יוצגו החל מתלוש הקצבה שתשולם ביום 1.2.2012 ויובהרו באיגרת שתופץ במקביל לקבלת התלוש.

ומה קורה עם הפסקת ניכוי ההיוון? בשלב זה טרם הושלמה הבדיקה הנדרשת לשם ביצוע תיקון התקנות בעניין הקטנת הניכוי בגין היוון לכל החיים. עם השלמת הבדיקה, יקודם תיקון לתקנות בנושאים הבאים : הקטנת ניכוי בגין היוון בשיעור שייקבע, לגמלאים בני 51 ומעלה, המקבלים קצבה במשך 15 שנים לפחות וסיימו לשלם את ערך ההיוון הריאלי. הפסקת הניכוי בגין היוון לגמלאי צה"ל שפרשו מחמת נכות, על פי מועד פרישתו וגילו של הגמלאי.

מדוע גדל הניכוי בגין היוון בקצבתי בעקבות התוספות? עפ"י החוק, דין התוספות ששולמו כדיו קצבה ולפיכך, כמתחייב מהחוק ומהתקנות, עודכן גם הניכוי בגין ההיוון בהתאם.

האם גם ניכוי בגין גמלאות כפל בוטל? מטרתו של הניכוי בגין גמלאות כפל הוא שגמלאי לא יקבל מספר קצבאות (מאוצר המדינה) שסכומן עולה על גובה הקצבה המקסימלי הקבוע בחוק. תיקון החוק האחרון, בוצע על סעיף שעסק בניכוי בגין קופה ציבורית ולא על הסעיף העוסק בגמלאות כפל. לפיכך, לא חל שינוי בהוראות החוק בנושא ניכוי בגין גמלאות כפל. 

בהתאם להוראות החוק, קצבתה של אלמנת גמלאי מבוססת על קצבתו של הגמלאי ערב פטירתו. אלמנת גמלאי שנפטר, אשר בהתאם לנתוני פרישתו של הגמלאי היה זכאי לתוספות האמורות בתיקון החקיקה, תוספות אלה תתווספנה בהתאמה גם בקצבתה.

אולי יעניין אותך גם